Gemensam plan ska stoppa splittring inom Fossilfritt Sverige

Svensk Sjöfart deltar i initiativet Fossilfritt Sverige med målet att bidra till fossilfrihet. Nu har en gemensam plan skapats av bland annat Svensk Sjöfart för att minska osäkerheten hos konsumenter och beslutsfattare om var olika driv­medel för transporter ska användas för att optimera klimat- och miljö­nytta.

De föreslagna prioriteringarna är:

1. Staden elektrifieras. Utvecklingen av elbilar, elbussar och ellastbilar med både batterier och bränsleceller går fort och gör störst nytta i städerna tillsammans med spårvagnar eftersom den dåliga stadsluften blir renare samtidigt som bullret minskar.

2. Regional buss- och lastbilstrafik går med fördel på biogas. Biogasen är ett utmärkt biodrivmedel eftersom den görs av restprodukter som ändå måste tas om hand för att Sveriges miljömål ska nås och som i flera fall skulle leda till ökade utsläpp av växthusgaser om de inte nyttjades. Av samma anledning bör biogasen prioriteras för stadstrafiken tills elektrifieringen är realiserad fullt ut. På lite längre sikt kan biogasen även få stor betydelse för både tung godstrafik, industri och sjöfart. När det gäller lastbilstransporter som kör pendeltrafik, som till exempel vägen mellan Gävle hamn och Borlänge, är elvägar ett alternativt sätt att elektrifiera transporterna när järnvägen redan är fullbelagd. Transportföretag kan själva välja en mix av biodrivmedel som biogas, etanol eller biodiesel utifrån olika regionala förutsättningar.

3. Den långväga gods- och persontrafiken på väg kommer i första hand att tankas med hållbart producerad biodiesel (HVO). Dessa bussar och lastbilar som även kör till olika länder i Europa måste kunna tanka överallt och då är biodiesel ett utmärkt drivmedel eftersom det går att blanda fritt med eller ersätta fossil diesel utan att något i motorn behöver ändras.

4. Godstransporterna på både järnväg och sjöfart har olika lösningar. Järnvägen är i huvudsak redan elektrifierad och dieselloken bör gå på biodiesel, bränsleceller eller elektrifieras med nya ledningar. Sjöfarten kommer sannolikt att utvecklas i två steg. Övergång till fossil metanol och flytande fossil gas (LNG) görs nu i stor omfattning för att i första hand minska utsläppen av hälsovådliga utsläpp av kväve- och svaveloxider. Dessa fartyg är därmed förberedda att tanka förnybar metanol och flytande biogas (LBG). Färjetrafik som kör relativt korta turer lämpar sig mycket väl för att elektrifieras då laddning kan ske när färjan ligger still vid på och avlastning. För fartyg inom kollektivtrafiken i skärgårdar är HVO-diesel att föredra som biodrivmedel.

5. Flyget har på kort sikt inte så många val utöver att gå över till biodrivmedel. I dag skulle det behövas cirka 2 TWh biodrivmedel för att byta ut allt fossilt drivmedel i den inrikes flygtrafiken. På längre sikt kan olika hybridlösningar bli aktuella beroende på hur lätta batterierna blir i framtiden.

Läs hela debattartikeln på DN Debatt.

Publicerad: 2017-12-27