Från ord till handling nödvändigt

En trend med färre svenska handelsfartyg och färre ombordanställda, visar Trafikanalys officiella statistik över svenska fartyg och utländska fartyg i svensk regi under 2015.

-Trafikanalys senaste rapportering visar med all önskvärd tydlighet på behovet av att det beslutade tonnageskattesystem faktiskt införs som planerat 1 januari 2017, säger Rikard Engström, Näringspolitisk chef Svensk Sjöfart. När de sista pusselbitarna fallit på plats i den politiska diskussionen mellan Sverige och EU hoppas Svensk Sjöfart att utflaggningarna ska vara ett minne blott.  – Att volymer och marknader förändras från år till år är naturligt, säger Rikard Engström. När utvecklingen i Sverige är sämre än i omvärlden är det ett tydligt tecken på att förutsättningarna ett effektivt nyttjande av den flytande infrastrukturen är för dåliga. Regeringens och Trafikverkets tydliga ambition är att bättre nyttja sjöfarten för att avlasta landinfrastrukturen och nå de transportpolitiska målen.

Rikard Engström konstaterar att Trafikanalys rapport visar att denna ambition måste fortsätta tas från ord till handling. Svensk sjöfart välkomnar det faktum att Trafikanalys också belyser det strategiskt viktiga segmentet som mindre fartyg (<100 brutto) utgör.

– Det är glädjande att branschen attraherar fler kvinnor – detta torde vara en nödvändig förutsättning för att möta de utmaningar transportnäringen står inför med kraftigt ökande volymer av passagerare och gods!

Länk till rapporten; www.trafa.se/sjofart/fartyg