Fossilfritt Sverige och varuägare vill se fossilfria varutransporter inom fem år

Tillsammans med Fossilfritt Sverige önskar Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF, satsa på att alla varutransporter ska bli fossilfria fram till 2025. För att lyckas med detta skriver partierna i DI Debatt att fem åtgärder måste genomföras:

– Verka för allianser i EU som vill förlänga skatteundantaget för 100 procents förnybara drivmedel efter 2020.

– Skapa långsiktiga spelregler för investeringar i produktion av fossilfritt bränsle från åkrar och skog, genom att höja ambitionen i reduktionsplikten i nivå med vad Energimyndigheten föreslår.

– Stimulera och underlätta för investeringar i utbyggnad av infrastruktur och tillgänglighet i hela Sverige för alternativa bränslen såsom vätgas, biogas etc

– Lägga fast en elektrifieringsstrategi för lastbilar och säkerställa att storskaliga investeringar i en nationell laddinfrastruktur för lastbilar kan påbörjas snarast.

– Införa en ”ekobonus” som ger ett ekonomiskt stöd för att underlätta omlastning mellan järnväg, sjöfart och lastbil. Det skulle ge ett effektivare och konkurrenskraftigare godstransportsystem

– Det är en imponerande hög ambition bland de varuägare som Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson fått med sig när man säger att alla nationella varutransporter ska vara fossilfria om fem år. Transportköparnas, och slutkonsumenternas, roll i att nå det hållbara samhället kan inte nog överskattas. Bland de krav man riktar mot regeringen ser jag flera som jag känner igen från de behov som bland annat Svensk Sjöfart tidigare fört fram. Exempelvis kravet om ekonomiska incitament för de som väljer rätt – något som vi kallat för early-movers-incitament, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

– Att man även trycker på långsiktiga stabila spelregler och ökat fokus på att tillgängliggöra mer biobränsle ser vi som mycket positivt. Parterna önskar också inkludera järnvägen till ekobonus. För oss är det också viktigt att sjöfarten ges förutsättningar att avlasta väg, men också järnväg föra frigöra mer kapacitet på järnvägen som kan användas till att effektivisera underhållet när tågen går glesare och flytta över trafik från väg till järnväg där konkurrensytorna är mer överlappande än mot sjöfart. Det är kul att se enigheten hos transportköparna och att den stämmer så väl med sjöfartens olika inspel. Nu väntar vi på politikens nästa drag för att nå de politiska målen inom området, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2020-01-23