Första mötet med forskningsprojektet Triple F

Under 2018 beviljades projektet Triple F medel för att kraftsamla svensk kompetens och skapa nödvändiga förutsättningar för tvärdisciplinär samverkan med syfte att skapa ett fossiloberoende godstransportsystem. Hela projektet består av cirka 50 medlemmar och kommer att pågå under 12 år med en total budget om 290 miljoner SEK. Svensk Sjöfart företräder svenska rederier i projektet och bidrar med kunskap om svensk rederiverksamhet.

På det första mötet diskuterades Trafikverkets roll och de första delprojekten som bland annat kommer att handla om hur en överflyttning av vägtransporter till sjöfart kan gå till genom att maximera längden på sjöfartssträckan.

– Att nå fossilfria godstransporter är en stor utmaning där lösningar behöver utvecklas och implementeras såväl inom respektive trafikslag som mellan och över trafikslagens gränser. Sjöfarten är energieffektiv och det finns stor kapacitet för ökad sjöfart vilket ger en stor potential för att sjöfarten ska kunna bidra till att målen om fossilfria godstransporter nås, säger Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Svensk Sjöfart.

Precis som projektet strävar den svenska sjöfartssektorn för att bli fossilfri och redan 2009 antog Svensk Sjöfart en vision om fossilfrihet.

– Vi ser fram emot att bidra med våra erfarenheter i projektet och i Svensk Sjöfarts klimatfärdplan som presenterades 2015 lyfts ett antal möjligheter och utmaningar för att uppnå fossilfrihet. Att samverka med andra aktörer, bidra med våra goda erfarenheter, tillsammans identifiera utmaningar och hitta lösningar ger möjlighet för svensk sjöfart att ytterligare bidra till lösningen och det är positivt att ett långsiktigt program etablerats. Vi ser fram emot att delta med kompetens och kunskap och lyfta innovativa förslag, såväl som delta i arbete med spridning och möjliggöra implementation, säger Suzanne Green.

Publicerad: 2018-11-13