Forskningsprojekt ger ökad kunskap om landström för fartyg

Kaj-El är namnet på ett forskningsprojekt som letts av SSPA och där Svensk Sjöfart varit en aktiv part och där även Sveriges Hamnar och Göteborgs universitet deltagit. Projektet visar att Sverige ligger i framkant gällnade elanslutning till kaj då hela nio städer erbjuder elanslutning. Framförallt är det färjor och roro-fartyg som erbjuds elanslutning. Projektet visar dock att kunskapen om elanslutning till kaj fortfarande är låg och att mer riktlinjer gällande installation och användning behövs. Exempelvis frågan om hur man säkerställer el till hamnen kvarstår.

– Elanslutning är en pusselbit för framtidens sjöfart och det har därför varit ett intressant projekt för Svensk Sjöfart att vara delaktig i. Vi ser att det finns flera utestående frågor kvar som behöver lösas för att säkerställa att fartyg även i framtiden ska kunna använda landström och att fler får möjlighet till detta, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, som har deltagit i projektet.

För att fortsätt utvecklingen mot att fler hamnar använder sig av landström krävs en ökad dialog och koordinering mellan olika hamnar gällande teknologier.

– Vi ser i rapporten att det i dagsläget inte finns en tydlig standardisering, vilket efterfrågas och det krävs också att fler hamnar än svenska hamnar erbjuder landström om det ska vara lönsamt att investera i landström. I slutsatserna av projektet ser vi även att det är troligt att det kommer fler påtryckningar att använda landström i form av nya exempelvis nya regelverk inom EU kommer, säger Fredrik Larsson.

Läs hela forskningsrapporten här.

Publicerad: 2022-02-16