Förändrade avgifter, tonnageskatt och samlad transportmyndighet på riksdagspolitikernas önskelista

Under den allmänna motionstiden lämnar riksdagspolitiker in förslag om alla frågor som riksdagen beslutar om. Totalt har 73 förslag som nämnt sjöfart lämnats in av riksdagspolitiker från samtliga partier. Moderaterna är det parti med flest förslag gällande sjöfarten, följt av Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Bland de olika riksdagspartiernas förslag föreslås bland annat tillsättandet av ett sjöfartsråd, expansion av marintekniska industrin och avskaffande av farledsavgifterna.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström ser mycket positivt på att antalet förslag gällande sjöfart är stort och att flera av branschens förslag även återspeglas i motionerna.

– Bland annat Moderaternas förslag om att utvärdera tonnageskatten för att få fler svenskflaggade fartyg, förhandsbesked om sjöfartsstöd samt att en översyn som säkerställer att sjötrafikens olika avgifter och skatter inte sammantaget försämrar svensk sjöfarts konkurrensvillkor är som ljuv musik i mina öron. Men det är inte bara ljuv musik ur ett sjöfartsperspektiv utan ur det än viktigare perspektivet AB Sveriges konkurrenskraft och hållbarhetssträvan. Dessa förslag skulle, om de realiserades, på riktigt kunna bidra till att sjöfartens möjlighet att bidra till ett hållbarare samhälle stärks. Man måste vara ärlig och säga att svensk sjöfartspolitik i mångt och mycket lyst med sin frånvaro under de senaste decennierna. Det avspeglas inte minst i antalet svenskflaggade fartyg. Nu när många rederier lämnar UK-flaggan utifrån Brexit hade jag önskat att den svenska flaggan var det naturliga valet för rederierna, åtminstone de med svenskkoppling. Så är dessvärre inte fallet. Det är just därför det är så viktigt och glädjande att se alla goda förslag som presenteras i motionerna från yttersta vänster till yttersta höger. Det är även mycket positivt att partierna har insett sjöfartens betydelse för samhället, säger Rikard Engström.

– I den situation som coronapandemin har försatt sjöfarten i och då inte minst färjetrafiken där det internationella resandet mer eller mindre upphört är det viktigt med åtgärder som säkerställer att sjöfarten kan upprätthållas och snabbt skala upp när vi kommer ut på andra sidan av pandemin. Särskilt en förlängning av den tillfälliga sjöfartsstödsförordningen och en utökning av det maximala antalet dagar för korttidspermittering är ytterst angeläget. Även omställningsstödet är viktigt detta bör också utformas så att det inte diskriminerar rederier- där den traditionella strukturen ofta är att driften och själva fartygen är i olika bolag. Om vi vill att sjöfarten, som transporterar ca 90 procent av alla varor och i vanliga fall ca 30 miljoner passagerare per år, ska fortsätta att finnas även efter coronapandemin är det viktigt att positiva besked kommer snabbt från regeringen i dessa frågor, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

Frågan om farleds- och lotsavgifter har väckt stort intresse bland riksdagspartierna och lyfts av bland annat av Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Moderaterna.

– Sjöfartsverket tar in farledsavgifter och miljödifferentierade avgifter. Myndigheten har dock haft svårt att miljödifferentiera på ett tillfredsställande sätt. Idag får till exempel fartyg som har eldrift – och därmed släpper ut noll CO2 – höjda avgifter. Därför behöver Sjöfartsverket ta ett helhetsgrepp i denna fråga. Centerpartiet vill se en bred översyn och förordar en utvecklad bonus malus modell. Vi anser också att Sjöfartsverket brister i sin analys avseende hur höjda farledsavgifter påverkar möjligheten att flytta över gods från lastbil samt räls till sjöfart, skriver Anders Åkessson m.fl (C) bland annat.

Hampus Hagman (KD) har lämnat in ett förslag om att samla alla transportmyndigheter till en, något som även Maria Stockhaus (M) skrivit om.

– Vad gäller Luftfartsverket och Sjöfartsverket är skälen för att dessa ska organiseras separat från Trafikverket oklara. Inte minst utifrån att transportsystemet är en helhet, där såväl sjötrafik, flyg, järnväg som bil- och lastbils­trafik alla utgör viktiga delar, bör dessa samordnas i större utsträckning. Det kan också bidra till att skapa konkurrensneutralitet mellan de olika trafikslagen. Då flera av landets största aktörer inom transportsektorn finns i Västsverige är det naturligt att förlägga huvudkontoret för den eventuella nya myndigheten dit, säger Hampus Hagman.

Inom samarbetet Blå Tillväxt (ett samarbete mellan Seko Sjöfolk, Svensk Sjöfart och Sjöbefälsföreningen) har parterna bland annat identifierat en utveckling av tonnageskatten som viktig för att öka den svenska handelsflottan. Både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lyfter frågan och vill se en förbättring av tonnageskattesystemet.

– Tonnageskattesystemet behöver förenklas och utvecklas så att fler kan omfattas. I dag gäller inte reglerna fartyg som seglar inom svenska vatten mer än en fjärdedel av tiden under ett år. I dagsläget måste också fartygen ingå i systemet i minst tio år för att få ingå i systemet. Det innebär alltså att ett rederi måste vara säkert på att trafiken utanför svenskt vatten kommer att vara stabil under lång tid, för att våga ansluta till systemet, säger Hampus Hagman.

En ytterligare viktig fråga som både fackföreningarna och branschen tidigare lyft är frågan om ett sjöfartsråd, något som bland annat Boriana Åberg (M) föreslår.

– Det är angeläget att nu säkerställa att denna positiva utveckling fortsätter. Med syftet att långsiktigt stärka den maritima näringens konkurrenskraft bör en samverkansplattform i form av ett sjöfartsråd inrättas, skriver Boriana Åberg (M) i ett förslag.

Även förslag gällande överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart beskrivs av flera partier som viktigt för att uppnå miljö- och klimatmål.

– I dag är sjöfarten i Sverige underutnyttjad i jämförelse med andra länder i Europa. Det finns betydande vinster med överflyttning av gods från landtransporter till sjöfart, framförallt vad gäller avlastning av den ansträngda landinfrastrukturen och minskade utsläpp av växthusgaser. Mer gods till sjöss är en viktig faktor för att nå Riksdagens fastställda klimatmål om att reducera koldioxidutsläppen inom trafiksektorn med 70 procent senast år 2030, säger Pia Nilsson (S) i ett förslag om att studera förutsättningarna för en ny Hjulstabro på väg 55.

Sammanställning motioner med förslag om sjöfart

Moderaterna

 • Förbättra efterlevnaden av det internationella regelverket avseende sjöfarten (Johan Hultberg). Behov av att förtydliga vilka förväntningar kommunen kan ha på MSB, HaV, Naturvårdsverket och länsstyrelsen vid allvarlig händelse. Konkret skulle regeringen exempelvis kunna lägga fram förslag om skärpta sanktionsmöjligheter.
 • Förbättrade möjligheter för den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Hans Rothenberg (M). Föreslår att regeringen ser över de ekonomiska förutsättningarna för den svenska sjöfartsnäringen.
 • Insjöfarten på Vänern och Vättern (Cecilia Widegren).
 • En modern hållbar sjöfartspolitik för tillväxt och trygghet. Maria Stockhaus m.fl. (M). Föreslår bla att utvärdera tonnageskatten för att få fler svenskflaggade fartyg.
 • En modern infrastrukturpolitik (Maria Stockhaus m.fl. (M). Föreslår bla att se över antalet statliga myndigheter för infrastruktur i syfte att stärka samordningen mellan de olika trafikslagen.
 • Tillsättning av ett sjöfartsråd (Boriana Åberg).
 • Stärk och utveckla Göteborgs hamn (Lars Hjälmered). Föreslår att överväga åtgärder för att återupprätta förtroendet för Göteborgs hamn och Sverige för att därmed återfå konkurrenskraftiga logistikupplägg.
 • Förstärkning av försvaret av Göteborg och Västkusten samt säkrande av sjötransporter till och från Sverige (David Josefsson m.fl). Se över möjligheten att stärka försvaret av Göteborg och västkusten.
 • Bättre miljö och rättvis konkurrens genom skärpt kontroll av efterlevnaden av svavelförordningen (Johan Hultberg). Regeringen bör ge Kustbevakningen i uppdrag att bistå Transportstyrelsen i kontrollen av sjöfartens efterlevnad av svavelförordningen.
 • Gulskimrande solnedgångar eller en effektiv tillsyn över svavelbestämmelserna (Ann-Sofie Alm). Föreslår att ge Kustbevakningen uppdraget att utöva tillsyn över svavelbestämmelserna.
 • Sjöfartsverket (Boriana Åberg). Föreslår att tillsätta en utredning för att utreda för- och nackdelar med en sammanslagning av Trafikverket och Sjöfartsverket och avlasta Sjöfartsverket från alla andra uppgifter än farledsmarkering, isbrytning, de delar inom sjö- och flygräddningstjänsten och sjömansservice som är konventionsstyrt, samt lots och sjömätning där marknadslösning saknas.
 • Etableringsstrategi för pråmtrafiken (Boriana Åberg (M)). Föreslår att ta fram en etableringsstrategi för pråmtrafiken
 • Översyn av lagen om Svenska skeppshypotekskassan (Boriana Åberg (M)). Föreslår en översyn av lagen om Svenska skeppshypotekskassan och se över verksamhetsformen för Svenska skeppshypotekskassan.

Socialdemokraterna

 • Infrastruktur för sjöfart, varv och marinteknisk industri (Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S)). Föreslår expansion av den marintekniska industrin och se över möjligheten att stärka infrastrukturen till Sveriges enda stora varv i syfte att stötta den svenska marintekniska industrin.
 • Ny Hjulstabro (Pia Nilsson m.fl., S). i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för att så snart som möjligt påbörja byggnationen av en ny Hjulstabro på väg 55.
 • Vänern och Göta älv (Jörgen Hellman m.fl). Föreslår att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att utveckla sjöfarten i Göta älv och Vänersjöfarten
 • Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar. Hillevi Larsson m.fl. (S). Menar att mer nationella insatser behövs också för att stärka våra hamnars utveckling, detta för att mer gods ska kunna flyttas över från väg till sjöfart och järnväg. Därför behöver även kommunikationerna till och från våra hamnar underlättas särskilt då mycket tung trafik idag går rakt igenom exempelvis Ystad och Trelleborg.
 • Strategiska hamnar (Mattias Ottosson m.fl). Föreslår att i infrastrukturplaneringen undersöka möjligheten att utse hamnar där staten tar ett ökat ansvar för planering av infrastrukturinvesteringar.
 • Infrastruktur i Västsverige (Mattias Jonsson m.fl).
 • Infrastruktursatsningar i Blekinge (Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S). Föreslår att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för ökade infrastrukturinvesteringar i Blekinge län samt att se över möjligheten att utarbeta en nationell strategi för att möta den ökade utrikeshandeln österut.
 • Regler mot skrubbning (Eva Lindh (S). Möjligheten att förbjuda utsläpp av skrubbervatten i Sverige bör ses över.

 

Kristdemokraterna

 • Utgiftsområde 22 Kommunikationer Magnus Jacobsson m.fl. Föreslår bla att nivån i den så kallade nettomodellen återinförs och tillför med anledning av detta 17 miljoner kronor per år 2021–2023.
 • Ett samlat statligt ansvar för alla transportslag (Hampus Hagman). Föreslår att regeringen ska utreda ett samlat ansvar för de statliga trafikverksamheterna i en myndighet förlagd till Västsverige.
 • En ännu bättre tonnageskatt (Hampus Hagman). Föreslår att förenkla tonnageskattesystemet så att fler kan omfattas.
 • En svensk industriplan (Magnus Jacobsson). Föreslår en tydlig infrastrukturstrategi som underlättar för industrin att utnyttja vägar, järnvägar och sjöfart.
 • Utgiftsområde 19 Regional utveckling (Camilla Brodin m.fl.).

Centerpartiet

 • Grön omställning av transportsektorn (Anders Åkesson m.fl. (C). Föreslår bla ge ansvarig myndighet i uppdrag att se över möjligheten att upphandla vätgasbåtar samt att ge Sjöfartsverket i uppdrag att bättre analysera effekterna av sina befintliga avgifter och avgiftsförslag samt en utvecklad miljödifferentiering med avseende på dess effekter på överflyttning av gods till sjöfart.
 • En grön omställning i Gotlandstrafiken (Lars Thomsson (C)). Föreslår att grunderna inför nästa trafikupphandling, biogasproduktionens förutsättningar och att utreda möjligheten till statliga insatser för att möjliggöra omställningen till förnybara bränslen i Gotlandstrafiken
 • Ökad motståndskraft för transporter (Mikael Larsson m.fl. (C). Föreslår att att nyckelkompetens inom t.ex. it, sjöfart och flyg ska kunna röra sig fritt över gränserna även i händelse av stängda gränser och att in- och utreseförbud därför bör hanteras i särskild ordning för denna personalkategori
 • Ledarskap för klimat och grön omställning (Rickard Nordin m.fl. (C). Föreslår att gratistilldelningen av utsläppsrätter upphöra.
 • Hållbara transporter med hög tillgänglighet i hela landet (Anders Åkesson m.fl. (C).
 • Anpassade bemanningsregler för den mindre yrkessjöfarten (Ola Johansson (C)). Föreslår utvidgning av begreppet inre fart
 • Den svenska basindustrin (Helena Lindahl m.fl. (C). Efterlyser en statlig strategisk plan för hamnverksamhet.

Sverigedemokraterna

 • En konkurrenskraftig svensk sjöfart (Jimmy Ståhl m.fl.). 31 olika förslag; bla:
 • inrätta ett sjöfartsråd
 • ta bort farledsavgifter
 • ta bort kostnader för isbrytning
 • se över lotsavgifter
 • Maritimt program (Jimmy Ståhl). Utreda möjligheten att inrätta ett maritimt program i Göteborg. Föreslår att utreda möjligheten att inrätta ett maritimt program i Göteborg.
 • Säkra Göta älvdalen (Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD).
 • Utgiftsområde 22 Kommunikationer (Jimmy Ståhl m.fl. (SD). Värnar om sjöfarten och ser vikten av korrekta ekonomiska styrmedel som inte strider mot gällande konkurrensregler.

Liberalerna

 • Liberal klimatpolitik – nettonegativa utsläpp i en växande ekonomi (Johan Pehrson m.fl. (L). Föreslår att underlätta överflyttning av godstransporter från väg till fartyg och järnväg.
 • Liberal infrastrukturpolitik för framtiden (Helena Gellerman m.fl. (L). Föreslår att följa Sjöfartsverkets ekonomiska förutsättningar samt konsekvenserna av hur farleds- och lotsavgifterna påverkar den svenska sjöfarten.
 • Liberal politik för levande hav och vatten (Nina Lundström m.fl. (L). Föreslår att Sverige bör arbeta för att scrubbers som leder ner föroreningar i havet ska förbjudas.
 • Liberal politik för elektrifiering av transportsektorn (Helena Gellerman m.fl. (L). Föreslår beredskap i de svenska hamnarna för att kunna tillhandahålla fossilfria fartygsbränslen.

Vänsterpartiet

 • Vägen ut ur krisen – en plan för jämlikhet och grön omställning (Jonas Sjöstedt m.fl. (V). Vill se statligt stöd för tillgång till fossilfria drivmedel och energikällor inom sjöfarten
 • Utgiftsområde 22 Kommunikationer (Jonas Sjöstedt m.fl. (V). Föreslår nytt anslag för Sjöfartsverket för att stärka sjöfarten.
 • Ett transporteffektivt samhälle (Jens Holm m.fl V). Föreslår att tidsbestämd handlingsplan för att nå fossilfria transporter senast 2035 och att regeringen inför stoppdatum för fossila drivmedel 2035. Vill se en vägslitageskatt för att påverka överflyttning av transporter från väg till sjöfart.
 • Förbättrade arbetsvillkor i yrkestrafiken (Jens Holm m.fl). Föreslår att regeringen bör återkomma med en plan för att överföra tillsynsansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatser till sjöss till Arbetsmiljöverket i samarbete med Transportstyrelsen och att regeringen bör ge Transportstyrelsen i uppdrag att skyndsamt återkomma med en handlingsplan för jämställdhet och trygghet till sjöss, inkluderande åtgärder med anledning av metoo. 

Miljöpartiet

 • En mer miljövänlig sjöfart (Emma Berginger och Janine Alm Ericson (båda MP). Föreslår en kraftfullare miljödifferentiering av farledsavgifterna, utveckla ekobonusen till en breddad ekobonus, grön hamnstrategi, översyn av behovet av stödsystem och ekonomiska incitament för en ökad elektrifiering av sjöfarten och förbud mot utsläpp av skrubbervatten.
 • Livet i haven i dag och in i framtiden (Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP). Föreslår att man tar fram regler och tydliga riktlinjer för undervattensbuller för både sjöfart.
 • Snabba på effektiviseringen av transportsektorn (Emma Berginger (MP). Föreslr fortsatt utveckling av incitament och ekonomiska styrmedel för överflyttning av gods från väg till sjöfart och järnväg.

Publicerad: 2020-10-08