FN:s sjöfartsorganisation har tagit beslut för miljön och klimatet

International Maritime Organization:s kommitté Marine Envrionment Protection Committe (MEPC) möts tre gånger på en tvåårsperiod för att diskutera och besluta om frågor för att skydda och bevara den marina miljön och ekosystemet. Ett sådant möte ägde rum 3-7 juli i London, där det togs beslut om nya regler och strategier för bättre miljö och klimat. Bland annat diskuterades kväveoxidutsläpp, barlastvatten och växthusgaser.

Nya regler för kväveoxidutsläpp

MEPC beslutade att införa regler för kväveoxidutsläpp i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen från och med 1 januari 2021. Den 31 mars 2017 presenterade Trafikanalys sin slutrapport av konsekvensanalysen på ett införande av NECA i Östersjön och Nordsjön, gjord på uppdrag av Regeringen. Det främsta argumentet för att implementera NECA-bestämmelserna i Nordsjön är enligt de ansökande länderna minskade negativa hälsoeffekter, eftersom befolkningstätheten i kustområdena runt Nordsjön är relativt hög medan det för Östersjöländerna istället är minskad övergödning i Östersjön som är det viktigaste motivet. I Trafikanalys rapport beskrivs det att NECA kan medföra ökade årskostnader på cirka 3-5 % per fartyg och kan leda till en viss inlåsningseffekt av gamla fartyg i området.

– Svensk Sjöfart hoppas att reglerna för kväveoxidutsläpp införs globalt eller åtminstone i hela EU för att utjämna konkurrensnackdelarna för svensk sjöfart och svensk basindustri och för att utsläppen på så sätt minskas ännu mer, säger Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart.

Ny implementeringsplan för barlastvattenkonventionen

Andra beslut som togs under MEPC-mötet handlade om en implementeringsplan för nya regler om barlastvatten. Existerande fartyg har nu getts ytterligare två år för att installera barlastvattensystem. Barlastvatten används av fartygen för att öka stabiliteten på fartyget vid låg eller ingen last och tas ofta från ett annat område än där vattnet sedan släpps ut, vilket kan ge oönskad spridning av arter som konkurrerar ut ursprungliga arter. Reglerna syftar till att minska effekten av invasiva arter.

Strategi för minskning av växthusgaser

En ytterligare nyhet är att MEPC har enats om vad en IMO-strategi för reduktion av växthusgaser ska innehålla och kommittén rekommenderade även att IMO i framtida studier av sjöfartens växthusgasutsläpp ska inkludera emissioner av metangas.

Nästa möte i MEPC äger rum våren 2018. Något som kommer att diskuteras då är användning och transport av tung eldningsolja (HFO), vilket är förbjudet i Antarktis, men inte i Arktis.