Ett svenskt system med tonnagebeskattning

Regeringen lämnade den 23 maj en proposition om ett svenskt system med tonnagebeskattning till riksdagen.

Cirka 90 procent av Sveriges export och import transporteras någon gång i transportkedjan med fartyg. Sjöfarten är alltså central för handel med omvärlden, men ytterst också för Sveriges välstånd. Det är angeläget att stärka den svenska handelsflottans konkurrenskraft och öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan.

Regeringen aviserade därför i budgetpropositionen för 2016 att ett system med tonnagebeskattning bör införas.

– Tonnagebeskattning är efterlängtat av näringslivet och jag är glad över att vi nu kommer att få ett system med tonnagebeskattning på plats. Jag ser fram emot att få se fler svenskflaggade fartyg, säger Magdalena Andersson.

Tonnagebeskattning innebär att det skattepliktiga resultatet av kvalificerad rederiverksamhet bestäms schablonmässigt utifrån fartygens nettodräktighet, dvs. oberoende av inkomster och utgifter. Det schablonmässigt beräknade resultatet beskattas med den gällande skattesatsen. Fördelen med tonnagebeskattning anses bland annat vara att skattereglerna får mindre betydelse för rederiernas investeringsbeslut.

Tonnagebeskattning ska vara frivilligt. Företag som vill att deras rederiverksamhet ska tonnagebeskattas i stället för att beskattas konventionellt ska ansöka om godkännande för tonnagebeskattning i förväg. Ett godkännande för tonnagebeskattning gäller tills vidare. Företaget kan som huvudregel lämna systemet efter tidigast tio beskattningsår.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 20 juli 2016 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016. En förutsättning är att Europeiska kommissionen godkänner de föreslagna bestämmelserna.

Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart kommenterar:

– Från Svensk Sjöfart är vi naturligtvis mycket glada att beslutet om att införa en tonnageskatt i Sverige har kommit så här långt. Vår förhoppning är att Sverige ska kunna utvecklas som sjöfartsland, detta är ett viktigt steg i den riktningen. Sverige får nu liknande konkurrensvillkor för sjöfarten som övriga Europa.