ECO bonussystem ska ge mer sjötransporter

Regeringen har givit Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet av ett s.k. ECO-bonussystem i Sverige. Syftet är att mer gods ska gå med sjöfart så att landinfrastrukturen kan avlastas. Ett ECO-bonus system innebär att en transportköpare kan få viss ersättning för att välja sjöfarten som ett transportalternativ, då detta förväntas ge miljö- och klimatfördelar samt minska trängslen på våra vägar.

Svensk Sjöfart har, främst genom samarbetsplattformen för industriprojekt; Zero Vision Tool, länge förespråkat denna enkla åtgärd som bidrar till att flytta gods till sjöfart, enligt EUs tydliga målsättning.  Systemet med ECO-bonus har visat sig vara framgångsrikt i bland annat Italien som ett sätt att få till en förändring.

ECO bonus systemet finns också i Norge där man investerar 80 miljoner NOK per år under tre år för ändamålet.

Rikard Engström, vice vd Svenskt Sjöfart, välkomnar regeringens initiativ och konstaterar att behovet är minst lika stort som i Norge: Sveriges kust är längre, kapacitetsproblem större och befolkningsantalet högre .

  • Det finns all anledning att utforma ett svenskt system som kan samspela med Norges dito, säger Rikard Engström. Därigenom kan den omfattande tunga trafiken längs västkustens E6:a avlastas med den parallella vattenvägen likväl som liknande initiativ kan tas på andra ställen i landet.

Rikard Engström pekar på att regeringens mål med utredningen kan ge flera vinster för samhället; inte minst de miljö- och klimatmässiga effekterna, effekterna på trafiksäkerhet, minskat infrastrukturslitage samt en lösning på nuvarande och framtida kapacitetsproblem.

  • Vi hoppas på en gedigen utredning som kan leda till att systemet införs i Sverige redan år 2018, säger Rikard Engström.