Deklaration om grön sjöfart antagen

Under det Nordiska Ministerrådet i Oslo antog de nordiska miljö- och klimatministrarna en deklaration om grön sjöfart. Deklarationen handlar om att etablera ett nordiskt samarbete för att bidra till genomförandet av Clydebankdeklarationen, vilken undertecknades av 22 stater, inklusive all de nordiska länderna, under klimattoppmötet COP26 i Glasgow. Clydebankdeklarationen innebär att de länder som stödjer deklarationen ska främja sjöfartens klimatomställning genom att identifiera och verka för gröna sjöfartskorridorer; exempelvis genom att bidra till att en sträcka mellan två hamnar helt eller delvis trafikeras av utsläppsfria sjötransporter.

Den nya deklarationen från Nordiska ministerrådet understryker behovet av global tillgänglighet av utsläppsfria bränslen och fartyg, samt nödvändig infrastruktur på land för att möjliggöra en grön omställning. Även fördelarna av ett nordiskt samarbete för att Norden skall kunna gå före i omställningen nämns i deklarationen, bland annat genom en ambition om att understödja utsläppsfri färjesjöfart inom Norden till 2030. Enligt deklarationen är Ministerrådet överens om att stödja etablerandet av utsläppsfria färjerutter. Ett beslut togs också om att skapa ett pilotprojekt där man skall identifiera lämpliga rutter och intresserade aktörer i syfte att etablera partnerskap för att förverkliga utsläppsfri sjöfart.

– Svensk Sjöfart välkomnar deklarationen och är övertygade om att detta går att genomföra om den politiska viljan finns och om rätt verktyg används. Vi står beredda att tillsammans med våra medlemmar bidra till att förverkliga ambitionen i deklarationen. Något som vi tror är viktigt för framtiden är dock att deklarationen inkluderar all typ av sjöfart och inte bara färjor. Det är även centralt att eventuella lösningar är kommersiellt hållbara samt att eventuella stödmekanismer inte snedvrider konkurrensförhållandet inom sjöfarten, säger Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig på Svensk Sjöfart.

Efter att regeringen undertecknade Clydebank-deklarationen under COP 26 i Glasgow beslutade regeringen i januari 2022 att utöka uppdraget för den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart, för att bland annat att analysera hur Clydebankdeklarationen kan genomföras i Sverige, men också för att föra dialog med Sveriges Hamnar och Sjöfartsverket för mer likvärdiga miljö- och klimatstyrningsincitament i hamn- och farledsavgifterna.

Publicerad: 2022-05-05