Concordia väljer dansk tonnageskatt

Concordia går in i dansk tonnageskatt och flyttar eventuellt verksamhet från Stockholmsbörsen till Oslobörsen.

– Concordia har under hela processen varit tydlig med att villkoren i Sverige inte varit i paritet med de som gäller i Danmark. Flera förbättringar har skett under de senaste åren men det är inte tillräckligt. Jag vet att såväl Svensk Sjöfart som fackföreningarna påpekat detta för regeringen under flera år men det är tydligt att man prioriterar annat. Det är synd av väldigt många orsaker. Vi skulle förstås vilja flagga svenskt och gå in i den svenska tonnageskatten men måste för att finnas kvar på marknaden på sikt tänka på vår konkurrenskraft. Jag tycker att Sverige saknar en aktiv sjöfartspolitik idag, säger Kim Ullman, VD Concordia Maritime.

– Vi måste återigen konstatera att de svenska näringspolitiska villkoren inte står i paritet med de danska. Även om vi kan glädjas åt att Concordia blir än mer etablerat i Norden hade vi förstås gärna sett att förutsättningarna varit sådana att Concordia valt att gå in i det svenska tonnageskattesystemet och gärna också med svensk flagg istället. Men förutsättningarna är inte på detta sätt. Vi har flera gånger påpekat för politiken att stämpelskatten är ett stort hinder för att rederierna ska flagga svenskt. Om man ändrar denna skatt till en rimlig stämpelavgift, något som Danmark hade ända tills man valde att ta bort den också, skulle antalet inflaggningar öka betydligt. Även att lätta på tonnageskattesystemets begränsningar är något som man behöver se över skyndsamt för att exempelvis rederier som bedriver kustsjöfart ska kunna gå in i systemet. En tredje viktig faktor är den delfinansieringen av tonnageskattesystemet som sker genom nettomodellen som skickar signaler om instabila näringspolitiska villkor. För att kunna investera i Sverige måste systemet vara just förutsägbart och konkurrenskraftigt, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Foto: Christian Badenfelt

Publicerad: 2020-01-16