Blå Tillväxts prioriterade frågor lyfts av riksdagsledamöter

Sjöfartsbranschen och sjöfartens fackföreningar har inom samarbetet Blå Tillväxts enats om tre viktiga och prioriterade frågor för en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart. Dessa frågor får nu support av riksdagsledamöterna under allmänna motionstiden.

– Att flera riksdagsledamöter ger förslag om sjöfartsbranschens prioriterade frågor ser vi som mycket positivt. Vi hade dock önskat att regeringen redan hade vidtagit åtgärder då Blå Tillväxt uppmärksammat dem på problemen tidigare. Nyttan vore mycket stor för sjöfarten och kostnaden för samhället försumbar. Frågorna är avgörande för att sjöfarten ska kunna växa i Sverige i synnerhet med svensk flagg. Men de är också viktiga för hela den maritima näringen som är beroende av en konkurrenskraftig svensk sjöfart. Att återställa nettomodellen, utveckla tonnageskatten och ersätta stämpelskatten med en stämpelavgift är något som vi ser kommer att leda till både fler jobb och svenskflaggade fartyg. Sjöfarten är en central bransch som transporterar ca 90 procent av alla varor till och från Sverige på ett mycket energieffektivt sätt och därtill transporterar 30 miljoner passagerare till svenska hamnar varje år – om vi vill ha kvar svensk sjöfart och möjliggöra en tillväxt är dessa tre frågor helt avgörande, säger parterna i Blå Tillväxt.

Återställ nettomodellen

En av Blå Tillväxts viktigaste fråga handlar om sjöfartsstödet där det är centralt för sjöfartsbranschen att det finns en långsiktighet och förutsägbarhet. Flera riksdagspolitiker lyfter frågan om nettomodell eller sjöfartsstöd, däribland Maria Stockhaus (M), Jimmy Ståhl (SD), Cecilia Widegren (M) och Hans Rothenberg (M).

– Det är dags för en ökning av antalet svenskflaggade rederier. Sjöfartsstöd lämnas till arbetsgivare för skatt på sjöinkomster samt arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift. De senaste tio åren har sjöfartsstödet legat på i genomsnitt 1,7 miljarder kronor per år. Enligt myndigheten Trafikanalys skulle inte rederier kunna bedriva den verksamhet som de gör i dag utan sjöfartsstödet, utan de skulle troligen flagga ut de fartyg som de i dag har i det svenska fartygsregistret. Ett stort problem är att rederier inte på förhand kan få besked om de är berättigade till, skriver Cecilia Widegren (M) bland annat.

Utveckla tonnageskatten – inför tonnageskatt 2.0

Tonnageskatten är en ytterligare viktig fråga som lyfts av flera riksdagspartier, däribland Hampus Hagman (KD), Jimmy Ståhl (SD), Hans Rothenberg (M), Magnus Jacobsson (KD) och Helena Gellerman (L). Blå Tillväxt har sedan länge arbetat för att tonnageskatten ska utvecklas. För bara en knapp månad sedan nämnde också Johan Büser, på ett webinarium anordnat av Blå Tillväxt, att man är på gång att utvärdera befintligt system vilket är en viktig grund för utvecklingen.

– Tonnageskattesystemet behöver förenklas och utvecklas så att fler kan omfattas. I dag gäller inte reglerna för fartyg som seglar inom svenska vatten mer än en fjärdedel av tiden under ett år. I dagsläget måste också fartygen ingå i systemet i minst tio år för att få ingå i systemet. Det innebär alltså att ett rederi måste vara säkert på att trafiken utanför svenskt vatten kommer att vara stabil under lång tid för att det ska våga ansluta till systemet, skriver Hampus Hagman (KD) bland annat i motionen ”En ännu bättre tonnageskatt”.

Ersätt stämpelskatten med en stämpelavgift

En tredje viktig fråga handlar om stämpelskatten som Blå Tillväxt önskar ska ersättas med en stämpelavgift som motsvarar de faktiska administrativa kostnaderna, något som Hans Rothenberg (M) bland annat föreslår.

– Ett flertal länder har avvecklat stämpelskatten i syfte att öka inflaggningen, då man i dessa länder noterat att stämpelskatten motverkar att fartyg kommer in under deras tonnageskattesystem och därmed minskar de samlade skatteintäkterna. Att ersätta stämpelskatten med en stämpelavgift som täcker den faktiska administrativa kostnaden för myndighetens arbete skulle vara en förbättring jämfört med nuvarande ordning, skriver Hans Rothenberg (M) i motionen ” Förbättrade möjligheter för den svenska sjöfartens konkurrenskraft”.

Publicerad: 2020-10-12