Blå tillväxt på möte med infrastrukturministern

Svensk Sjöfarts, Seko Sjöfolks och Sjöbefälsföreningens samarbete Blå Tillväxt träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth för att prata sjöfart.

– Vi diskuterade bland annat vilka förväntningar marknaden har på att politiken ska leva upp till de högt ställda ambitioner om att nyttja sjöfarten i större utsträckning som bland andra ministern ger uttryck för i olika sammanhang. Det är viktigt att politiken går från ord till handling och fattar beslut i linje med de signaler man skickar så att sjöfartens framtida roll kan bidra till ökad samhällsnytta, säger Rikard Engström, VD på Svensk Sjöfart.

Fokus för samtalet var dock Blå Tillväxts tre prioriterade frågor; stämpelskatten, tonnageskatten och nettomodellen.

– Vi har identifierat tre frågor som skulle kunna göra verklig skillnad för att öka den svenska handelsflottan. Dessa frågor är nettomodellen, som behöver återställa till 100 procent, stämpelskatten, som bör ersättas med en stämpelavgift, och tonnageskatten, som bör göras mer inkluderande. De tre frågorna är tre samhällsekonomiska vinstlotter för regeringen att dra, säger Rikard Engström. Dessutom pratade vi om andra prioriterade frågor såsom sjöfartens bränslen, hållbarhet, isbrytare och rekryteringsengagemang.

– Man kan konstatera att det nu är upp till bevis för infrastrukturministern kring sjöfart. Ambitionerna är goda men nu handlar det om leverans både vad avser Blå tillväxts prioriterade områden men också alla andra frågor. Inte minst handlar det om frågor som redan ligger i regeringskansliet och där det handlar om genomförande av bland annat tidigare utredda förenklingsförslag, exempelvis kring bareboat, så väl som att tillse att exempelvis tidigare fattade beslut faktiskt realiseras. Ett exempel på det senare är beslutet att utvidga sjöfartsstödet till att också omfatta specialsjöfarten, där ändringen inte kunnat realiseras i praktiken till följd av en definition av sjöfart i skattelagstiftningen som i sin tur inte omfattar specialsjöfarten, säger Anders Hermansson, vice VD på Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2020-02-28