Avser regeringen att ändra systemet för finansiering av Sjöfartsverket?

Riksdagsledamoten Hans Rothenberg (M) undrar i en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth om regeringen kommer att ändra Sjöfartsverkets system för finansiering.

– Coronapandemin har liksom flera andra näringar drabbat sjöfarten mycket hårt. Under dessa rådande omständigheter där delar av sjöfarten har tvingats till varsel, uppsägningar och upplagda fartyg föreslår Sjöfartsverket en höjning av farleds- och lotsavgifterna. I förlängningen landar dessa höjda avgifter som kostnader för industrin och besöksnäringen. Alternativen till avgiftshöjningar är i detta läge höjda anslag till och effektiviseringar inom Sjöfartsverket. Det finns även en utbredd kritik mot hur helheten i avgiftssystemet är utformat, vilket missgynnar de rederier som satsat stort på miljö- och klimatförbättrande åtgärder, skriver Hans Rothenberg bland annat.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att det är av stor vikt att regeringen kommer med ett beslut gällande Sjöfartsverkets finansiering om frågan ska kunna lösas på lång sikt.

– Den svenska sjöfartssektorn var i en mycket hårt konkurrensutsatt situation redan innan pandemin inte minst till följd av avgifter signerade Sjöfartsverket och hamnarna. Sjöfartsverkets kontinuerliga höjningar motverkar regeringens mål om överflyttning av gods från väg till sjöfart det är helt uppenbart. Vi, och många andra branschaktörer och myndigheter, har påpekat orimligheten i att höja farleds- och lotsavgifterna i synnerhet under coronapandemin men också annars om de politiska målen ska kunna nås. Därför måste frågan om Sjöfartsverkets finansiering lösas, säger Rikard Engström.

– Precis som Hans Rothenberg påpekar så är vi även kritiska till utformningen av avgiftssystemet. Systemet möjliggör exempelvis inte för miljörabatt på beredskaps- och passageraravgiftsdelar något som vore önskvärt. Det gör att rederier som genomfört stora investeringar för exempelvis eldrift trots det får stora avgiftshöjningar. Vi vill att systemet ska gynna early movers och de som satsar på miljö- och klimatförbättrande åtgärder, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2020-12-18