Ambitioner utan förslag i BP:2016

Regeringen har uttalat tydliga ambitioner om en satsning på sjöfart vilket vi ser mycket positivt på. Lanseringen av en ny maritim strategi och beslutet om införande av tonnageskatt är positiva signaler för att öka inflaggningen av tonnage till Sverige.
Vi ser därför med oro på att regeringen väljer att ta bort den s.k. sjöfartsmiljarden som tillsattes för åren 2014-2016. Vi ifrågasätter hur detta stämmer med målsättningen att flytta mer gods till den miljövänliga sjöfarten? Vi ser inte hellre några andra satsningar som kommer att gynna denna utveckling.

Svaveldirektivet som infördes den 1 januari 2015 har inneburit ökade kostnader för sjötransporter och vi ser med stort bekymmer på att regeringen inte arbetar mer med skatteväxling i syfte att öka miljömässigt hållbara transporter på sjön. För att Sverige i framtiden återigen ska kunna bygga upp en handelsflotta är det nödvändigt att den miljömässiga nyttan av sjöfarten lyfts.

Det är dags för regeringen att uppvärdera den svenska sjöfartsnäringen. Utan en svensk handelsflotta kommer vi aldrig uppnå vare sig miljömål, sysselsättningsmål eller ekonomisk tillväxt.

Christian Lövgren, Svensk Sjöfart