Alkobommar förbereds för vissa hamnar

Regeringen uppdrog i april åt Trafikverket att förbereda införandet av anläggningar för nykterhetskontroll, s.k. alkobommar i tre till fem hamnar.

I uppdraget ingår att föreslå lämpliga hamnar utifrån trafikvolym, kostnader, infrastruktur och kontrollsituation samt ta hänsyn till rådande konkurrenssituation. Vidare ska förslag till finansiering för införskaffande av anläggningarnas nykterhetskontroller med drift, underhåll och utveckling mm tas fram i syfte att få till stånd effektiva lösningar.

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen som ansvarar för kontroll och lagföring när det gäller rattfylleri, ska bidra med kunskap och erfarenheter med syfte att åstadkomma en nyktrare trafik. Trots att en liten del av fordonsförarna på väg är alkoholpåverkade är dessa delaktiga i mer än 15 procent av dödsolyckorna.

Försök med alkobommar har genomförts i Göteborg och Stockholm. Utvärderingar har visat att försöken haft en preventiv effekt så att andelen alkoholpåverkade förare från färjorna minskade under försöksperioderna.

En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2016.