Alkobommar bommar målet

Trafikverket arbetar för närvarande med ett regeringsuppdrag om att förbereda för ett införande av anläggningar för nykterhetskontroller i ”vissa hamnar”. Föreningen Svensk Sjöfart, vissa rederier, Sveriges hamnar och kontrollmyndigheterna deltog under oktober i ett möte med Trafikverket.

– Alla närvarande var eniga i det olyckliga med regeringens ambition om fast anläggning för kontroll i vissa hamnar som de var eniga i ambitionen om minskad risk för rattonyktra förare i trafiken, säger Rikard Engström, Svensk Sjöfart.

Redovisningen ska visa på finansiering, ansvarsfördelning och kostnadseffektivitet för att få till stånd effektiva lösningar för anläggningarna.

Vid mötet i oktober delgavs Trafikverket ett samlat och enigt ställningstagande från de närvarande företagen och organisationerna om att nykterhet definitivt är en viktig fråga men att lösningen knappast är alkobommar. Hamnägare lyfter frågan kring Trafikverkets möjligheter att upprätta projekt i hamn utifrån befintliga ägarförhållanden. Man reserverar sig dessutom mot ett första etablerande i 3-5 hamnar och ser att lösningar för nykterhet behöver starta i samtliga hamnar samtidigt för att inte sätta konkurrensneutraliteten ur spel.

– Nykterhetskontroller vid Öresundsbron behöver ingå i framtida planer för att minimera konkurrens mellan land- och sjöväg säger Rikard Engström. Han anser att det är av yppersta vikt att kontrollmyndigheterna får personella och ekonomiska resurser för att kunna genomföra kontroller på ett fullgott sätt.

Föreningen Svensk Sjöfart lyfter fram fördelen med att kontrollen breddas och även inkluderar t ex droger, kör- och vilotider, fordonets trafiksäkerhet etc. En lösning på problemet behöver dessutom vara konkurrensneutral ur alla perspektiv, inte ålägga hamnen polisiära uppgifter och fungera kostnadsneutralt, det vill säga, inga utgifter för hamnen. Vidare får inte lösningen leda till att trafikflödet hindras.

Trafikverkets uppdrag har i dagarna förlängts med tre månader och kommer att slutredovisas den siste januari 2017. Föreningen Svensk Sjöfart och Sveriges Hamnar försöker aktivt hjälpa Trafikverket i uppdraget.

Den 22 november håller Trafikverket en hearing i frågan. Anmälan sker till Trafikverkets projektledare Stephen McLearnon: Stephen.mclearnon@trafikverket.se