62 åtgärder för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart 2019

Trafikverket har publicerat en rapport med 62 förslag på åtgärder för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart. Svensk Sjöfarts VD, Rikard Engström, menar att handlingsplanen är mycket välkommen.

– Flera saker är mycket positiva med arbetet. Särskilt viktigt är den breda statliga uppställningen bakom engagemanget för att låta sjöfarten avlasta landinfrastrukturen i större omfattning; även om Trafikverket är den myndighet som har regeringsuppdraget är det positivt att man tagit in statliga medspelare i form av Boverket, Energimyndigheten, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Vinnova, Fossilfritt Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting. Myndigheterna kan känna sig trygga i att det finns ett stort intresse bland rederierna för att säkerställa att utbudet finns för den bild man målar upp framför sig avseende sjöfarten i vårt närområde, säger Rikard Engström.

Långsiktighet och tålamod är enligt Rikard Engström viktigt för att uppnå de politiska målen om ökad överförflyttning från väg till järnväg och sjöfart.

– Det är i sammanhang som detta viktigt att vi har tålamod. Rom byggdes som bekant inte på en dag – att få upp sjöfartsvolymerna kommer också att ta tid. Leveranser måste ske från regering och myndigheter, tilltron till systemet, ambitionerna och varaktigheten måste stärkas och utbudet måste säkerställas. Det är därför viktigt att regeringsuppdragets goda ambition inte minskas med tiden. Tvärtom kan det vara lämpligt att Trafikverket lägger in mer resurser för att kunna intensifiera arbetet med de 62 punkter man identifierat, säger Rikard Engström.

– Trafikverket har gjort ett mycket bra jobb med att ta fram handlingsplanen och framöver bör fokus vara att verkställa förslagen i handlingsplanen. Exempelvis skulle man kunna ta fram en 10-punktslista för att kunna realisera potentialen som både bransch, myndigheter och politiken ser. På en sådan lista anser vi att viktiga åtgärder är att utvidga tonnageskatten till att omfatta just den trafik som i hög utsträckning går längs vår kust, ta bort stämpelskatten som utgör ett hinder för svenskflaggning, öka anslagen till Sjöfartsverket – idag täcker man 90% av sina kostnader genom annan finansiering än från staten – och säkerställa effektiv miljöstyrning så att ”early movers” stimuleras, säger Rikard Engström.

 

Publicerad: 2019-06-03