Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

I regeringens budgetproposition presenteras två viktiga satsningar för sjöfarten. Inledningsvis slår regeringen fast investeringsplanen för Sjöfartsverket. Planen innehåller bl.a. investering i två nya isbrytare.

– Att regeringen går vidare med den plan för förnyelse av den svenska isbrytarflottan som tidigare arbetats fram är helt avgörande för att säkerställa förutsättningarna för sjöfart i hela Sverige året om. Med hänsyn till de satsningar som svensk industri och svenska rederier nu genomför för att utveckla logistiken riktat mot norra Sverige är en fungerande isbrytning central. Nya isbrytare skapar långsiktiga förutsättningar för Sjöfartsverket att hålla farlederna öppna och hantera en ökande trafik på hamnarna i norr. Vår förhoppning är att regeringen fortsätter arbetet med att säkerställa att hela isbrytarflottan kan förnyas så att en rationell drift och ett effektivt underhåll kan åstadkommas, genom att ersätta såväl den mindre isbrytaren Ale som en tredje större isbrytare så att antalet isbrytare inte minskas, säger Anders Hermansson, VD på Svensk Sjöfart.

Svensk Sjöfart välkomnar även att regeringen går vidare med den tidigare föreslagna klimatkompensation för sjöfarten med syftet att minska trycket på farledsavgifterna och därigenom främja en överflyttning av gods till sjöfarten. Att Sjöfartsverket nu tillförs 300 miljoner kronor under 2023 respektive 2024 i syfte att stärka miljöincitamentet, samt sänka farledsavgifterna är något som branschorganisationen Svensk Sjöfart efterfrågat under flera år och är mycket positiva till.

– Sjöfarten har stor betydelse för Sverige och transporterar merparten av all Sveriges export och import. Dessutom reser ungefär 30 miljoner passagerare varje år till och från Sverige med sjöfart, alltså ungefär lika många som reser med SJ årligen. Det är därför glädjande att regeringen går vidare med ett tillskott till Sjöfartsverket om 300 miljoner. Ett stort bekymmer för handelssjöfarten och transportköpare har varit en ohållbar finansiering av Sjöfartsverket vilket inneburit ständiga höjningar av farledsavgifterna, något som påverkat sjöfartens konkurrenskraft negativt. Regeringens satsning gör att avgifterna kan sänkas i stället för höjas, vilket är viktigt med hänsyn till de snabba kostnadsökningar och vikande efterfrågan som vi nu ser. Åtgärden är därför en viktig punktinsats under 2023 och 2024, långsiktigt måste dock en hållbar finansieringsmodell för Sjöfartsverket komma på plats, säger Anders Hermansson.

Publicerad: 2022-11-08