Var finns sjöfarten i infrastrukturpropositionen?

Infrastrukturpropositionen har idag presenterats av infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljö- och klimatminister Per Bolund som båda menade att planen syftar till att uppnå fossilfrihet.

– Vi ska bygga världens första fossilfria välfärdsland. Det innebär att vi måste ställa om och bidra till klimatomställningen. Sveriges utsläpp ska vara noll senast 2045, säger Per Bolund.

Den nu presenterade nationella infrastrukturplanen 2022-2033 föreslås få en ekonomisk ram om nästan 900 miljarder. Satsningarna som föreslås i infrastrukturpropositionen sker framförallt inom järnvägen som får 165 miljarder för drift och underhåll, medan 197 miljarder ges till vägsidan för drift och underhåll.

Om sjöfart är det dock få meningar i propositionen. I planen skriver man bland annat att ”Regeringen har som ambition att få till en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Flera åtgärder som kan stärka sjöfarten har därför initierats i den beslutade nationella planen. Investeringar i sjöfartens infrastruktur kan stärka sjöfartens konkurrenskraft”, men inga konkreta åtgärder presenteras – något som Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström förvånas över.

– Det är med förvåning vi från Svensk Sjöfarts sida tvingas konstatera att isbrytare inte nämns med en rad i Infrastrukturpropositionen. Därmed är förstås inte sagt att Trafikverket inte kan ta in investeringen i den nationella plan man kommer att börja arbeta med. Såsom strategiskt ansvarig myndighet för hela infrastruktursystemet utgår jag från att Trafikverket  kommer att göra det men en tydlig signal från regeringen i Infrastrukturpropositionen hade varit lämplig, säger Rikard Engström.

Regeringen har tidigare uttalat en ambition om att flytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart, något som enligt Rikard Engström inte återspeglas i den nu presenterade infrastrukturpropositionen.

– Tyvärr tvingas vi återigen konstatera att regeringens ambition om överflyttning stannar vid just en ambition. De konkreta insatserna finns varken att läsa i gårdagens vårbudget eller i dagens proposition. Detta är direkt skadligt för svensk industris och besöksnärings konkurrenskraft. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte tycks se att sjöfartens lediga kapacitet, i såväl fartyg, hamnar som farleder, utgör en potential och som Sverige som land över tid varit dåliga på att nyttja. Med den proposition man presenterar idag ser det dessvärre ut som att regeringen bäddar för att situationen förvärras ytterligare. Med en tydlig satsning, till en omfattning om kanske endast 1 procent av budgeten, hade man kunnat säkerställa isbrytningen till investering och drift, vilket hade varit en viktig satsning för arbetstillfällena i landet, säger Rikard Engström.

Läs hela infrastrukturpropositionen här.

Publicerad: 2021-04-16