logo Västra Sveriges Redarekrets Stiftelse
För Utbildning, Undervisning och Forskning.

Historik

När Sveriges Redareförening bildades 1906 indelades landet i fyra kretsar, Norra, Östra, Södra och Västra kretsen.

Varje krets hade sin styrelse. För norra kretsen låg sätet i Sundsvall, för östra i Stockholm, för södra i Malmö, men efter 1917 i Helsingborg, och västra kretsen i Göteborg.

Kretsarna förlorade med tiden sin betydelse. Den Norra kretsen upphörde redan 1935 och slogs ihop med östra kretsen. Västra kretsen, som omfattade Bohuslän, Dalsland, Halland, Värmland och Västergötland, lades ner 1984. Dess verksamhet hade då i många år bestått i att en gång om året anordna ett föredrag gällande något angeläget tema och att följa upp sammankomsten med en god middag för kretsens medlemsrederiers personal.

Kretsen beslöt emellertid 1975 att sätta av 350 000 kr till en fond, som fick namnet Västra Sveriges Redarekrets Fond för Utbildning, Undervisning och Forskning. Fonden började sin verksamhet den 1 januari 1976.

Det huvudsakliga ändamålet skulle vara ”att främja och stimulera ungdom och vuxna inom det område i Västsverige, vilket utgör verksamhetsområde för Västra Sveriges Redarekrets enligt dess vid varje tillfälle gällande stadgar, till undervisning och utbildning inom sjöfartsnäringen samt till forskning inom sjöfarten genom utbetalning av årliga bidrag.”

I samband med den nya Stiftelselagens ikraftträdande 1996 ändrades namnet till Västra Sveriges Redarekrets Stiftelse för Utbildning, Undervisning och Forskning, Stiftelsens kapital uppgår för närvarande till drygt fem miljoner kronor.