Stiftelsen Ekedalens och
Sjöfartsintresserades fond

Historik

Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond är en sammanslagning av stiftelserna Ekedalens barnhem och Sjöfartsintresserades fond. Sammanslagningen gjordes 1972.

Stiftelsen Ekedalens Barnhem fick enligt Göteborgs Stadsfullmäktiges protokoll nr 269, 1908 nya stadgar antagna vid allmänt sammanträde den 15 december och 28 december 1908. I § 1 anges att barnhemmet stiftades 1890 med uppgift att "till nyttiga och arbetsdugliga medlemmar av samhället dana sådana, företrädesvis till Göteborgs samhälle hörande barn, som saknar nödig uppfostran och vård eller i övrigt befinner sig i synnerligen ömmande omständigheter".

I stadgarna lämnades detaljerade regler om hur barnhemmet skulle drivas. Professor Hugo Hegeland, som växte upp på Ekedalens barnhem, skriver i sin bok "Barnhemsbarn" att det från början fick sitt namn efter den första byggnad det inhystes i på Ekedalen vid Slottskogsgatan. I denna byggnad, som ägdes av kakelugnsmakaren August Rignér, började år 1890 en fru Mimmi Svensson "att i djärv tro och brinnande kärlek" driva verksamheten.

Redan efter några år översteg emellertid verksamheten hennes krafter. Hon vände sig då till kyrkoherde Peter Lundén i Majornas församling och bad honom bilda en styrelse som kunde ta hand om barnhemmet. En sådan styrelse konstituerades 1896-11-27 vid ett sammanträde på Majornas Flickläroverk med Lundén som ordförande.

Våren 1909 upplät Göteborgs stad utan kostnad en 2 425 kvm stor tomt vid Kabelgatans förlängning "mitt emot den vid samma gata belägna vattenreservoaren" uppe på Gråberget för byggande av ett nytt barnhem. Där drev stiftelsen barnhemmet under åren 1910 till 1952. Stiftelsen ägde också ett sommarhem i Ljungskile. Hösten 1952 såldes fastigheten på Kabelgatan och barnhemsverksamheten flyttades den 27 november samma år till villafastigheten "Krönet" vid sjön Aspen i Lerums kommun. Där drevs verksamheten fram till 1966-12-13. Fastigheten var då i dåligt skick och stiftelsens tillgångar räckte inte till för nödvändig upprustning och fortsatt drift av barnhemmet varför fastigheten såldes. Därefter låg verksamheten nere. 1970-12-31 uppgick kapitalet till 540 321 kronor och det bedömdes som omöjligt för stiftelsen att återuppta driften av ett barnhem.

Stiftelsen Sjöfartsintresserades Fond bildades 1916-10-26 på initiativ av Sveriges Ångfartygs Assurans Förening (SÅAF). Sveriges Redareförening inbjöds därefter som medstiftare och att, liksom SÅAF, tillsätta tre representanter och en suppleant. Föreningens suppleant kom därefter att utses till kassaförvaltare. Syftet var "beredande av lantvistelse å landet för klena eller på annat sätt behövande barn till sjöfolk, hamnarbetare eller på annat sätt sjöfarten närstående personer i Göteborg". Sedan dess har stiftelsen genom åren ordnat så att tusentals stadsbarn kunnat få komma ut på landet under några sommarveckor.

Länsstyrelsen i Göteborgs- och Bohus län fastställde 1972-08-09 nya stadgar för Stiftelsen Ekedalens- och Sjöfartsintresserades Fond. Den 1926 bildade Wilh. R Lundgrens Fond, som sedan dess särredovisats inom Sjöfartsintresserades Fond, inordnades samtidigt i den nya stiftelsen.