Svensk Sjöfarts VD invald i Regeringens godstransportråd

Sammansättningen av Regeringens godstransportråd har presenterats och invald i rådet är Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström. Gruppen har till uppgift att bidra till arbetet för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter och genomförandet av godstransportstrategin. För att stödja rådets arbete kommer ett kansli att inrättas på Trafikverket.

– Genom godstransportrådet hoppas jag att samarbetet mellan trafikslagen stärks så att vi får effektiva och konkurrenskraftiga transporter inom, och till och från, Sverige. Vi har länge efterfrågat ökad samverkan mellan myndigheter, industri och politik och det är därför glädjande att rådet nu tillsätts. Jag kommer lyfta vikten av att hela transportsystemet hänger ihop och fungerar samt att sjöfartens potential används till fullo. Idag transporteras nästan alla varor till och från Sverige i en kedja av sjöfart, medan sjöfartens andel av inrikes godstransporterna är förhållandevis små. Genom förbättrade villkor för sjöfarten kan detta förändras, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– För oss är det också viktigt att de miljö- och klimatsmarta alternativen gynnas och att proaktiva företagare, och i vår bransch dessutom familjeföretagare, som investerar i klimat och miljö kan fortsätta driva på utvecklingen, säger Rikard Engström.

– Om Sverige ska klara konkurrenskraften och klimatutmaningen behöver transportsektorn utvecklas och då måste alla berörda parter agera gemensamt för att hitta lösningar. Med godsstrategin som utgångspunkt blir det nationella rådet ett viktigt verktyg för genomförandet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Följande personer har blivit utsedda att vara ledamöter i det nationella godstransportrådet:

 • Ordförande: Infrastrukturminister Tomas Eneroth
 • Arnäs, Per-Olof, Universitetslektor, Chalmers
 • Arvidsson, Ylva, Chef flygfrakt, Swedavia
 • Axelsson, Svante, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Boholm, Karolina, Transportdirektör Skogsindustrierna, Styrelseledamot i Näringslivets transportråd
 • Bondemark, Per, Vice VD, SSAB
 • Borgenstam, Linda, VD, Schenker Consulting
 • Dahl, Mattias, VD, Transportföretagen
 • Engström, Rikard, VD, Svensk Sjöfart
 • Glasare, Gunilla, Chef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
 • Gegö, Richard, VD, Sveriges Åkeriföretag
 • Kjellgren, Karolina, Head of Oceania Trade, Wallenius Wilhelmsen Logistics AB
 • Lindqvist, Jenny, Head of Intelligent Transport Systems, Ericsson
 • Nilsson, Marie, Förbundsordförande, IF Metall
 • Nilsson, Ulrika, VD, Piteå Hamn
 • Sundling, Jan, Styrelseordförande, Green Cargo
 • Svanström, Therese, Kanslichef, Unionen
 • Westerberg, Björn, VD, Tågoperatörerna

I ett pressmeddelande aviserar regeringen att man utöver att inrätta ett nationellt godstranportråd har beslutat att ge följande uppdrag kopplat till godsstrategin:

 • Uppdrag till Trafikverket att utse och inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart
 • Uppdrag till Trafikverket att verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg
 • Uppdrag till Trafikverket att intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter
 • Uppdrag till Trafikverket att utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data för ökad fyllnadsgrad
 • Uppdrag till Boverket att kartlägga och analysera godstransporter i den fysiska planeringen
 • Uppdrag till Trafikverket att inrätta ett kansli som ska bistå det nationella godstransportrådet i sitt arbete
 • Uppdrag till Trafikanalys att följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin

Publicerad: 2018-08-24