Vill finansministern skynda på en översyn av tonnageskatten?

Riksdagsledamoten Boriana Åberg (M) har under vintern ställt en fråga till finansminister Magdalena Andersson om hon avser skynda på en översyn av tonnageskatten och där bland annat möjligheten till miljödifferentiering av skatten beaktas.

Finansminister Magdalena Andersson (S) menar att sjöfartssektorn har en stor betydelse för Sverige, men ger inget tydligt svar om när en utvärdering och uppföljning kan äga rum.

– Som angavs när systemet för tonnagebeskattning infördes är sjöfarten en livsnerv för Sveriges handel med omvärlden, men ytterst också för Sveriges välstånd samt att omkring 90 procent av Sveriges export och import transporteras någon gång under transportkedjan med fartyg. Det kan konstateras att målsättningen med systemet var att Sverige, i ett internationellt perspektiv, ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring. När systemet infördes (prop. 2015/16:127) uttalade regeringen att vi har för avsikt att följa upp och utvärdera effekterna av lagstiftningen. En sådan utvärdering och uppföljning bör dock inte göras förrän systemet har varit i kraft några år, skriver Magdalena Andersson (S).

Svensk Sjöfart menar att detta är en mycket viktig fråga och att branschen och sjöfartens fackförbund, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen, har också identifierat att en tonnageskatt 2.0 även skulle möjliggöra fler svenskflaggade fartyg och därigenom en ökad sysselsättning.

– En översyn av tonnageskatten är något som vi ser fram emot och önskar ska genomföras snarast. Detta för att utveckla systemet ytterligare så att bland annat kustsjöfarten ska kunna ingå i systemet. Våra medlemmar satsar på miljö- och klimatförbättrande åtgärder och har en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten år 2050; därför skulle Boriana Åbergs idé om en miljödifferentiering av skatten vara mycket intressant att utreda vidare. Vi hoppas att regeringen inom kort kan komma med ett svar om när den utvärdering man flera gånger flaggat för kan göras då det framförallt är i AB Sveriges intresse att systemet utvecklas till att bli mer inkluderande och förutsättningsskapande, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2021-01-15