VD-bloggen: Ring ut det gamla ring in det nya

Läs senaste inlägget i Svensk Sjöfarts VD-blogg där Rikard Engström skriver om det senaste som hänt inom sjöfarten.


År 2020 är ett år som många av oss är glada att se gå till historien. Det har hänt mycket relaterat till pandemin som har varit, är och kommer under en lång tid framöver att vara synnerligen besvärande och tragiskt på såväl individuellt som professionellt plan. Företag har tvingats vidta mycket kraftfulla åtgärder och vissa har helt enkelt inte klarat sig igenom krisen. Många har drabbats. Många har också drabbats av sjukdom själva eller i sin omedelbara närhet kanske rent av med dödsfall som följd. Det är naturligtvis oerhört beklagligt på alla vis.

För sjöfartens del kan vi konstatera att passagerartrafiken minskat oerhört drastiskt och på flera färjor och under stora delar av året i princip upphört helt. Även om färjorna drabbats hårdast har också andra delar av sjöfarten har drabbats och inte minst alla de män och kvinnor som arbetar i dessa segment. Många har tvingats leva i ovisshet utifrån permitteringar och uppsägningar.

Många är också de sjömän- och kvinnor som drabbats av att man inte kunnat byta besättningar på fartygen. Det skrivs det mycket om hjältarna inom vården som slitit hårt under 2020. De är hjältar och deras insatser är ovärderliga! Men det är också alla de som säkerställer att transportsystemet fungerat så bra som möjligt dels för transporter av passagerare men också gods. Utan dessa transporter skulle vården inte fungera, hyllorna i butikerna gapat tomma, byggen och industrier skulle stannat av och vi skulle inte haft drivmedel till fordon. Vi har mycket att tacka rederierna och sjöfolket för under denna pandemi lokalt såväl som globalt. Många inom samhället, inte minst de som arbetar i industrier, inom handeln, blåljusyrken eller utbildningsväsendet har dragit tunga lass i en besvärlig tid. Det som detta visar är att samhället fungerar just som ett samhälle. Där man på nations-, regions, företags- och individuell nivå nyttjar komparativa fördelar och hjälps åt för att funktionen ska vara så bra som möjligt. Samhället må ha varit och vara utsatt för enorma prövningar men vi klarar det. För att vi vill, kan och måste. Vi gör det tillsammans!

Det är fortsatt mycket utmanande men vi ser många framsteg inom sjöfarten nu. Det är ett stort driv inte minst inom hållbarhetssträvan Corona till trots. Jag är mycket optimistisk inför kommande år och vi kommer att se en viktig återhämtningsfas där inte minst er, och sjöfartens, betydelse kommer att vara viktigare än någonsin. Framtiden ser därför ljus ut för sjöfarten.

Jag tror att vi med facit i hand kommer att kunna konstatera att vi trots allt lärde oss mycket och utvecklades som samhälle under pandemin. Inte så att man kan värdera och säga att det ”var värt det” naturligtvis – idag, vid årsskiftet, ser vi att ungefär lika många i Sverige avlidit i pandemin som avlider i vägtrafiken under 30 års tid! 30 år! Men vad har vi då lärt oss?

Jag tror att vi har lärt oss att vi måste ta oss an stora och tidsmässigt pressande utmaningar som individer, grupper och nationer på ett klokt, konstruktivt och skyndsamt sätt. Jag tror att vi, med en liknande ”jävlar-anamma”-mentalitet kan göra underverk inom utvecklandet av det mer hållbara samhället. Vi ser inom sjöfarten att det faktiskt hänt mycket positivt under 2020 inom dessa områden också. Fartyg beställs och levereras – och nära nog alltid slås man av hur hög miljö- och klimat men också säkerhetsambitionen är hos våra svenska rederier. Det imponerar – och det tar oss hela tiden närmre målet.

Jag hoppas att politiken ska kunna leverera mer för att nyttja sjöfarten som samhällsresurs i ökad utsträckning. Det vore AB Sverigesmart. Framförallt hoppas jag på att man i grunden ser över Sjöfartsverkets uppgift, roll och finansiering samt att man vidtar åtgärder för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft, svensk flaggs konkurrenskraft och få ned de offentligt drivna avgifterna som drabbar transportköparna.

Jag tror att vi med det jättesprång vi tagit i att nyttja digitaliseringens möjligheter för att effektivisera processer och inte minst möten kan värna arbets- och fritid på ett bättre sätt i framtiden. I detta ser jag att man äntligen ska kunna lägga bort den mentala stämpelklockan som många arbetsplatser, där man inte fysiskt behöver vara på en viss plats, lidit av. Skype, Teams, Zoom, GoToMeeting och telefon. Dessa verktyg är fantastiska och vi ser hur mognadsprocessen i mötena varit snabb! Det är kanske inte så svårt att lära gamla hundar sitta trots allt – jag känner själv hur man snabbt utvecklats inom användandet av dessa fantastiska verktyg!

Jag tror att vi bättre kan förstå hur viktiga effektiva logistiska processer är för att vi ska kunna ha konkurrenskraftiga industrier, för att besöksnäringen ska kunna blomstra och för att totalförsvaret ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Samhällets beroende av effektiva transporter av gods och passagerare med alla olika trafikslag är fundamentalt avgörande för framgång i termer av export, arbetstillfällen och därmed välfärd i allt från barnomsorg till äldreboenden att vi inte kan överskatta det. Bara effektiva transporter gör förstås ingen glad utan det måste ske i samverkan. Tillsammans möter vi framtiden och gör den pandemifri och hållbar. Transporter är en strategisk insatsvara för AB Sverige – inte minst för att kompensera för det avståndshandikapp och den fördyrande vintersäsong som vi har.

Sällan har man väntat så mycket efter ett nytt år – även om det i princip inte innebär så mycket mer än ett datumskifte så inger det ändå nytt hopp. Vi vet att en stor del av det året också kommer vara mycket tufft – för Sverige, för företagen och för oss alla som individer. Men det finns många ljus i mörkret just nu. Frihandelsifrågasättandet minskar. Vaccinet kan äntligen börja rullas ut i samhället. Vi har lärt oss arbeta smartare. Vi ser äntligen ett slut på eländet och gradvis kommer vi att gå tillbaka till normala tider igen. Som vi längtar efter att livet ska bli normalt igen och vi ska kunna brottas med de vanliga frågorna igen.  Det är också en brottningsmatch som behövs. Det handlar om att fortsätta den enorma utveckling vi står mitt uppe i när vi – när ni – utvecklar morgondagens mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara sjöfart. Det fortsätter vi göra tillsammans inom flera viktiga områden såsom tekniska innovationer, affärsmodeller, logistik och beteenden samt policy. Tillsammans har vi tagit oss dit vi är idag, tillsammans möter vi utmaningarna vi ser och tillsammans kan vi skapa morgondagens mer hållbara samhälle där sjöfartens potential och funktion tas till vara på ett bättre sätt.

Välkommen 2021!

Rikard  Engström, VD Svensk Sjöfart