Vårbudgetens ambitioner för sjöfarten saknar handling

Fortfarande så kommer sjöfarten att tvingas stå för kostnader som andra trafikslag slipper undan. Någon kilometerskatt för godstrafik blir det inte, men däremot så andas budgeten inte ett ord om de farledsavgifter som fördyrar godstransporter till sjöss.

Den politiska ambitionen är att Sverige ska vara klimatneutralt till 2050. Samtidigt så beräknas godstransporterna öka med 50 %. Det är en ekvation som endast går att lösa genom att satsa på sjöburen transport. Sjöfarten är idag det trafikslag som släpper ut minst koldioxid per ton gods och kilometer och vi arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan.

Tonnageskatten är ute på remiss och den kommer beredas på finansdepartementet under våren/sommaren. Det är med stor tillförsikt och förhoppning att tonnageskatten kommer införas så snart det är möjligt och vi ser fram emot när även svenskflaggade fartyg kan konkurrera på samma villkor som hos våra europeiska grannar.

Christian Lövgren, Sveriges Redareförening