Hur ser satsningarna för sjöfarten ut i regeringens budgetförslag?

Den 18 september presenterade regeringen budgetpropositionen. Bland annat konstaterar regeringen att det finns ett behov av ett mer ändamålsenligt avgiftssystem som stärker sjöfartens konkurrenskraft och har bättre förutsättningar att styra mot fossilfrihet.

– De avgifter som Sjöfartsverket tar ut från handelssjöfarten har ökat kraftigt de senaste åren. Att regeringen önskar stärka konkurrenskraften för sjöfarten och förbättra styrningen mot fossilfrihet är väldigt positivt. Vi förutsätter nu att detta leder till konkreta åtgärder, samt att staten skjuter till medel till Sjöfartsverket i enlighet med de äskanden verket gjort för att möjliggöra en sådan ambition. Från branschens sida ser vi fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla miljöstyrningen i enlighet med de föreslagna ambitionerna, säger Anders Hermansson, vice VD, Svensk Sjöfart.

Regeringen och samarbetspartierna har i flera sammanhang uttalat goda ambitioner för utvecklingen av den svenska sjöfartsbranschen Svensk Sjöfart konstaterar att dessa ambitioner inte matchas i budgeten, särskilt oroande är de försämringar av nettomodellen som nu föreslås effektueras.

– Att sänka sjöfartsstödet rubbar de långsiktiga näringslivsförutsättningarna för att bedriva sjöfart i Sverige, över tid riskerar det att leda till färre svenska fartyg vilket går på tvärs med de uttalade målen från regering och riksdag. Detta är något som även parterna i Blå tillväxt [Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och Svensk Sjöfart] påpekat flera gånger. Nu är det viktigt att regeringen och samarbetspartierna vidtar åtgärder som kan bidra till ytterligare stärka och inte motverka den positiva utveckling vi sett den senaste tiden av näringslivsförutsättningarna för rederier i Sverige, säger Anders Hermansson.

Ytterligare förändringar som saknas och som efterlysts av branschen är att ersätta stämpelskatten med en stämpelavgift.

– Vi från branschens sida hade hoppats att regeringen och samarbetspartierna skulle ta tillfället i akt att få den svenska stämpelskatten i linje med vad som gäller i övrigt inom EU. En åtgärd i denna del hade starkt bidragit till att göra det mer attraktivt att flaggas i Sverige, dessutom hade en förändring i denna del inneburit att merkostnaderna för miljöinvesteringar i nya fartyg. En sådan åtgärd ligger dessutom i linje med regeringen och samarbetspartierna ambition om att säkerställa att skatter och avgifter styr rätt ifråga om klimat- och miljöområdet, eftersom stämpelskatten ökar kostnader för miljöinvesteringar, säger Anders Hermansson.

Ännu ett viktigt besked i budgetpropositionen rör isbrytningsverksamheten där regeringen pekar på vikten av att isbrytningen fortsätter möte de behov som finns i framtiden.

– Även om finansieringen ännu inte förefaller helt klarlagd ger regeringen en tydlig inriktning och det är viktigt för att skapa tydlighet för industri och rederier som bedriver sjöfart ut med kusten. Från Svensk Sjöfarts sida föreslår vi i denna del att isbrytningen både vad avser investering och drift inkluderas i den nationella planen och vi förutsätter att regeringen inkluderar detta som en planeringsförutsättning i ett kommande uppdrag till Trafikverket, säger Anders Hermansson.

Publicerad: 2019-09-19