Vad vill infrastrukturministern göra för att öka inlandssjötrafiken?

En ökad överflyttning av transporter från gods till järnväg och sjöfart har sedan länge varit ett politiskt mål, trots det finns det idag stora utmaningar för de aktörer som önskar bedriva inrikessjöfart. Detta problem uppmärksammas av Åsa Coenrads (M) i en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– FN:s klimatpanel larmar i en rapport om att det behövs mer än symbolpolitik för att klara utsläppsmålen. Det behövs effektiva och konkreta lösningar där det gör mest nytta. Det finns dock ett transportslag till och det är inrikessjöfarten, ett transportslag som används allt för lite. I dagarna stod det klart att Sveriges första containerpendel mellan Norvik och Västerås inte kommer att fortsätta. En transportsträcka som skulle ha bidragit till mindre klimatutsläpp från hela transportsektorn, skriver Åsa Coenraads bland annat.

Infrastrukturministern skriver i sitt svar att man bland annat förlängt ekobonus för sjöfarten och att fler svenska vattenområden presenteras som inre vattenvägar.

– Regeringen har genom det så kallade Mälarprojektet satsat relativt stora resurser för att öka kapaciteteten in i Mälaren genom en ny och förbättrad farled in till Södertälje, förstärkningar i kanalen, ny större sluss i Södertälje samt muddringsåtgärder i Mälaren. I kombination med hamnarnas investeringar i Västerås och Köping möjliggör detta för att större fartyg kan trafikera Mälaren. Arbetet med planeringen av nya och större slussar i Trollhätte kanal har påbörjats, efter att regeringen i den nu gällande infrastrukturplanen avsatt medel för detta. Det möjliggör för trafik med större fartyg till hamnarna i Vänern med potential för ökad lönsamhet i dessa transporter, skriver Tomas Eneroth bland annat i sitt svar.

Svensk Sjöfarts VD, Rikard Engström, efterfrågar att systemet förbättras i sin helhet för att möjliggöra mer inrikessjöfart.

– Åsa Coenraads fråga om vad man från regeringens sida gör för att realisera den ofta uttalade ambitionen att använda sjöfarten i ökad utsträckning för att avlasta vägar och järnvägar är bra och förstås fullt rimlig utifrån att statistiken visar att läget är i princip oförändrat år från år. De initiativ och åtgärder som infrastrukturministern nämner är förstås välkomna och vällovliga. Men det visar dock på att något är fel i grunden. Annars skulle inte ett system som ecobonus behövas. Bättre vore att rätta till systemet i grunden genom att säkerställa att de avgifter som staten, genom Sjöfartsverket, tar ut inte leder oss från målen. De ekonomiska förutsättningarna för att man ska kunna konkurrera med ett sjöupplägg är inte tillräckligt goda något som nyligen visade sig då Deymann bara körde en transport i sitt Mälarupplägg. Min uppmaning till regeringen blir därför, som så många gånger tidigare, se över grundförutsättningarna inte minst kopplat till Sjöfartsverkets finansieringsmodell, säger Rikard Engström, VD för Svensk Sjöfart.

Läs mer.

Publicerad: 2021-08-30