Trafikverket ser risker med Sjöfartsverkets föreslagna avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har föreslagit avgiftshöjningar av farleds- och lotsavgifterna, något som kritiserats av både industrin och sjöfartsbranschen. Även i Trafikverkets kommentarer riktas nu kritik mot förslaget, även om myndigheten också skriver att man förstår att förslaget ges på grund av Sjöfartsverkets ansträngda ekonomiska situation.

”Trafikverket menar att höjningen av kan riskera att motverka ambitionerna att öka andelen godstransporter med sjöfart. Under 2020 har stora delar av transportsektorn påverkats kraftig av den pågående pandemin. Det har lett till kännbara ekonomiska konsekvenser inte minst för sjöfarten. Sjöfartsbranschen är därför i nuläget, enligt Trafikverkets bedömning, särskilt känslig för ökande kostnader. Enligt Trafikverkets uppfattning bör det i konsekvensanalyserna tydligare framgå om och i så fall hur de nu aviserade höjningarna kommer att påverka nya och befintliga sjötransporter.”, skriver Trafikverket bland annat i sitt remissvar.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström håller med Trafikverket i kritiken.

– Vi anser att det är oacceptabelt att Sjöfartsverkets föreslagna höjningar genomförs under coronapandemin när det exempelvis så tydligt kommer att få en påverkan på nationella mål om överflyttning och påverka den svenska sjöfarten, som redan befinner sig i en kritisk situation, negativt. En viktig del för att motverka höjningar är ökade anslag till Sjöfartsverket så att myndigheten klarar sin ekonomiska situation, säger Rikard Engström.

Läs hela Trafikverkets remissvar här: Trafikverkets yttrande TRV 2020-115745

Publicerad: 2020-11-20