Trafikverket presenterar forsknings- och innovationsplan för 2019-2024

I Trafikverkets forsknings- och innovationsplan ökar fokuset på utveckling av transportsystemet i ett hållbart samhälle och myndigheten kopplar forskning och innovation till  verksamheten på ett tydligare sätt. Dessutom etableras initiativ som har till syfte att utveckla morgondagens transportsystem genom strategiska initiativ, demonstratorer och testbäddar. Sjöfart behandlas i en egen portfölj dels som ett prioriterat område i portföljen ”Planering av ett effektivt transportsystem som stöder en hållbar utveckling av samhälle”. Prioriterade forsknings- och innovationsteman kommer under planperioden att revideras två gånger årligen. Trafikverket öppnar för ansökningar inom ovanstående frågor och ansökningar tas emot löpande under året.

– Det är glädjande att se att Trafikverket uppmärksammar att den svenska sjöfartsindustrin ligger i framkant med tekniska lösningar och består av innovationsvänliga rederier.  Sjöfarten har en unik potential att bidra till hållbar utveckling, med ökat välstånd och handel, minskad negativ påverkan på miljö och klimat och ett fördjupat arbete med de sociala frågorna. Det ligger dessutom i linje med nationella och europeiska mål om överflyttning från väg och järnväg till sjöfart och det är positivt att sjöfarten ges en tydlig plats i Trafikverkets forsknings- och innovationsplan. Det är dock beklagligt att anslagen för sjöfartsområdet inte är högre. Transportmyndigheternas egna behovsbedömning anger att en kritisk miniminivå är 100 MSEK årligen för sjöfartsforskning- och innovation och för att nå en mer ambitiös nivå är behovet ca 250 MSEK årligen. För att tillvarata de stora möjligheter för tillväxt och hållbar utveckling som finns krävs att sjöfartsnäringen får mer medel, säger Suzanne Green som arbetar med forsknings- och innovationsfrågor på Svensk Sjöfart.

Regeringen har i Trafikverkets regleringsbrev uppdragit Trafikverket att finansiera forskning, utveckling och innovation för minst 55 miljoner kronor inom sjöfartsområdet. Inom sjöfartsportföljen är följande  forsknings – och innovationsteman prioriterade:

  • Hur kan utsläppen av för inrikes transporter minskas till 2030 med minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå och 100 procent lägre till 2045?
  • Hur kan svensk sjöfart göras mer långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig?
  • Hur kan sjöfartens andel av de totala utsläppen minskas, både till luft och vatten?
  • Hur kan sjöfartsgenererat buller över och under vatten minimeras?
  • Hur kan regelefterlevnad stärkas inom sjöfartsområdets miljöområde?
  • Hur kan man säkerställa att vidtagna åtgärder ger önskad effekt?
  • Hur kan bättre underlag tas fram angående sjöfartens diffusa utsläpp och dess påverkansfaktorer på havsmiljön, för att göra korrekta prioriteringar av åtgärder.

Läs hela forsknings- och innovationsplanen här.

Publicerad: 2018-09-06