Ta bort vinstkravet från Sjöfartsverket

I Dagens Industri den 26 november publicerade Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart, Jan Hanses, vd Viking Line, Niclas Mårtensson, vd Stena Line, Ragnar Johansson, vd Svenska Orientlinien och Anders Källsson, vd Erik Thun en debattartikel med förslag till långsiktigt hållbara förutsättningar för sjöfartens framtid.

Vikten av hållbara transporter och viljan att flytta över gods från väg till sjöväg har lyfts av regeringen i regeringsförklaringar, budgetpropositioner, infrastrukturpropositioner och i den maritima strategin. Men dessa ambitioner saknar konkreta åtgärder. Det leder till en försämrad konkurrenskraft för såväl våra import- och exportberoende företag som för sjöfarten. Hur är det möjligt samtidigt som statsminister Stefan Löfven talar om att stärka exportindustrin och klimatminister Isabella Lövin vill minska transporternas miljöpåverkan.

I kommande godsproposition har regeringen chansen att visa handlingskraft och presentera ett hållbart förslag som stimulerar vattenvägens transportlösningar.

Ett av problemen är att Sjöfartsverket dras med en allvarlig ekonomisk obalans. Verket ska generera vinst till statskassan eftersom man är ett så kallat affärsdrivande verk. Denna vinst ska betalas av sjöfarten via allt högre avgifter. Detta trots att regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att se hur man kan stärka sjöfartens konkurrenskraft och nyttja den kapacitet och potential som sjöfarten står för. Politisk vilja och politisk handling hänger inte ihop!

Sjöfartsverkets dåliga ekonomi beror bland annat på en ökande pensionsskuld till sina anställda. När regeringen i samband med årsskiftet väljer att inte förlänga stödet till Sjöfartsverket måste därmed sjöfartens avgifter höjas. Förslaget med höjda avgifter har fått kraftig kritik från enade remissinstanser.

Bland annat skriver Näringslivets Regelnämnd att de ökade kostnaderna får allvarliga effekter för den svenska sjöfarten och kan leda till stora problem för svensk basindustri. SSAB menar att en höjning av avgifterna ytterligare urholkar konkurrenskraften för svenskt näringsliv.

Näringslivets Transportråd, Jernkontoret, Skogsindustrierna, SveMin och IKEM motsätter sig att Sjöfartsverkets pensionsskuld ska vältras över på transportköparna och menar även att konsekvensutredningen av förslaget är obefintlig. Även systermyndigheten Trafikverket fruktar att sjöfartens konkurrenskraft reduceras med föreslagna åtgärder.

De år Sjöfartsverket gjorde positivt resultat skickades överskottet till statskassan, istället för att göra tillräckliga avsättningar för att klara de framtida pensionerna. Avgiftshöjningarnas påverkan på konkurrenskraften kommer att skapa en negativ spiral med minskad sjöfrakt, vilket skulle tvinga Sjöfartsverket till allt kraftigare avgiftshöjningar i syfte att säkerställa sina intäkter.

Befolkningsökning och ekonomisk tillväxt leder till ökade godstransporter samtidigt som transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Minskade transporter är inte en möjlig väg att gå, istället måste vi säkerställa att transporterna sker med lägre utsläpp. Svensk sjöfart är världsledande vad gäller innovativa fartyg med mindre utsläpp, en konkurrenskraftig sjöfart är därmed avgörande för klimatet, industrin och exporten.

I kommande godsproposition har regeringen möjlighet skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för sjöfartens framtid. Därför har vi, branchorganisationen Svensk Sjöfart tillsammans med våra rederier bland andra Viking Line, Stena Line, Svenska Orient Linien, och Erik Thun AB, i ett brev till regeringen presenterat förslag på lösningar: Ta bort Sjöfartsverkets vinstkrav till statskassan och skapa incitament till miljöförbättrande åtgärder. Det kan ske genom medfinansiering motsvarande det belopp som branschen själva avsätter. Via dagens miljödifferentierade farledsavgifter fonderar sjöfarten medel som skapar rabatter för de fartyg som tar extra miljöhänsyn.

En överflyttning av transporter från väg till sjö kräver handling. Det kräver bättre villkor för dem som väljer att gå först och visa vägen.

 

Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart

Jan Hanses, vd Viking Line ABP

Niclas Mårtensson, vd Stena Line,

Ragnar Johansson, vd Svenska Orient Linien AB