Svensk Sjöfart skriver till regeringen: privata aktörer bör ej utföra polisiära uppgifter

Regeringen har beslutat att införa ID-kontroller för samtliga passagerare vid längre resor med passagerarfartyg, något som branschorganisationen Svensk Sjöfart motsätter sig.

– Det är inte rimligt att företag ska utföra uppgifter som i vanliga fall utförs av exempelvis gränspolis. Dessutom innebär det sätt på vilket det genomförs att Sverige får särkrav gentemot resten av EU då inget annat land har motsvarande krav. Eftersom regeringen även beslutat att avvakta med gränskontroller för övriga trafikslag bör detsamma gälla för sjöfarten. Nuvarande system inom sjöfarten ger redan en bra kontroll över vilka som finns ombord och varken tillsynsmyndigheter eller andra aktörer har rapporterat in brister ur ett sjösäkerhetsperspektiv. Vi hoppas att regeringen inser att detta innebär stora operationella utmaningar, särskilt med en kommande högsäsong och upphäver beslutet, säger Anders Hermansson, tf. VD Svensk Sjöfart.

När gränskontroller infördes vid flyktingströmmarna 2015 erhöll transportörerna ett ekonomiskt stöd för att utföra ID-kontrollerna, något som branschorganisationen efterfrågar om inte beslutet upphävs. Svensk Sjöfart menar även att inte alla rutter nödvändigtvis bör omfattas av beslutet, bland annat för att inte alla rutter bedöms ha stor sannolikhet att överhuvudtaget vara berörda av den problematik som regeringen vill lösa.

– I första hand bör man upphäva beslutet. Om man, trots de negativa konsekvenser som beslutet innebär, väljer att gå vidare så är det helt nödvändigt att sjöfarten kompenseras ekonomiskt. Branschen är redan starkt påverkad av coronapandemin och den ytterligare ansträngning som ID-kontrollerna innebär är kontraproduktiv i detta läge. Det är inte heller sannolikt att en stor andel skyddsökande väljer vissa rutter och man bör därför från regeringens sida överväga om dessa rutter ska undantas om beslutet inte ändras, säger Anders Hermansson.

Regeringens beslut innebär även att ID-kontroller gäller i både riktningar, alltså både till och från Sverige.

– Det är mycket svårt för oss att förstå syftet med att ID-kontroller även gäller från Sverige i detta fall. Det är dessutom en faktor som ytterligare ökar utmaningarna i exempelvis terminaler och något som man rimligtvis med enkelhet bör ändra, säger Anders Hermansson.

Läs hela Svensk Sjöfarts hemställan med anledning av genomförda ändringar i fartygssäkerhetsförordningen till regeringen här: Hemställan med anledning av ändring i fartygssäkerhetsförordningen 220324_final

Publicerad: 2022-03-25