Svensk Sjöfart positiva till att regeringens samordnare för inrikes sjöfart får fördjupat uppdrag

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man har beslutat att utöka uppdraget för den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart till att också innefatta uppdraget att genom dialog med hamnarna skapa incitament för överflyttning av gods från väg till sjöfart och stärka sjöfartens konkurrenskraft.

– Det är mycket glädjande att ett viktigt tilläggsuppdrag ges till Trafikverket och den nationella samordnaren för inrikes sjöfart, Pia Berglund. Hamnarnas är en mycket viktig komponent i transportsystemet och det är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och sjöfartslösningen attraktivitet att man pressar avgifter samtidigt som man höjer effektiviteten. Från Svensk Sjöfarts sida ser vi bland annat att det är mycket viktigt att man ser till hamnens tillgänglighet över dygnets timmar och hur man kan sänka avgifterna utan att ge avkall på servicenivån. Ett område som vi hoppas att hamnarna och samordnaren kan adressera är hur avgiftsuttaget tas ut. Hamnen är ofta den knutpunkt i det logistiska systemet där tre trafikslag möts, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Publicerad: 2020-11-26