Svensk Sjöfart i Altinget Debatt: Politiska stödåtgärder krävs

Svensk Sjöfarts vice VD Anders Hermansson skriver i Altinget debatt med anledning av coronavirusets påverkan på sjöfarten.

Bland annat skriver Anders Hermansson att det är sjöfarten som i nuläget upprätthåller det samhällskritiska transportnätet och utan särskilda stödåtgärder kommer detta inte att kunna fortsätta. Svensk Sjöfart ser därför omgående behov av:

  • Statliga lånegarantier för att säkerställa företagen likviditet

Regeringen bör tillse att statliga lånegarantier utfärdas (genom Riksbanken, EKN eller SEK) för företag som tillhandahåller samhällskritiska transporter. Detta i syfte att möjliggöra för dessa företag att säkerställa likviditeten i banksystemet (på motsvarande sätt som skedde under finanskrisen 2008/09 genom SEK:s försorg).

  • Minskade lönekostnader vid permittering

Regeringen behöver särskilt säkerställa att de nu redan föreslagna åtgärderna fungerar för sjöfarten och snabbt kan träda i kraft så de kan bidra till att minska lönekostnaderna och undvika varsel och uppsägningar. Den norska modellen där staten står för 75 procent av lönekostnaden vid permittering för samhällskritiska aktörer som sjöfarten bör införas även i Sverige.

  • Säkerställa tillgången på samhällskritiska transporter genom särskilda stöd

Regeringen behöver skyndsamt inrätta ett system med särskilt stöd för att upprätthålla och säkra samhällskritisk transportkapacitet, exempelvis genom ett slopande av farledsavgiften för visst tonnage. Tillse att hamnarna bidrar med en halvering av hamnavgiften för att undvika att reguljära transporter till och från Sverige försvinner på lång sikt.

Det är helt avgörande att regeringen skyndsamt säkerställer sjöfartens konkurrenskraft och därmed vår möjlighet att stötta nödvändiga samhällsfunktioner, säkerställa livsmedels- och läkemedelsförsörjning samt hålla den svenska ekonomin rullande.

Läs hela artikeln här.

Publicerad: 2020-03-27