Svensk Sjöfart i Altinget Debatt: Därför vill vi se en funktionell Horsstensled

Svensk Sjöfart skriver i Altinget om behovet av en funktionell Horsstensled.

Med intresse läser vi debattinlägget om Horsstensleden som nio marina forskare skrev den 10 april: Forskare: ”Ny farled för lyxkryssare vore vettlöst”. Miljöperspektivet är förstås viktigt och ska, i en korrekt utförd, samhällsekonomisk analys tas om hand där. Vi betvivlar därmed inte forskarnas miljöperspektiv. Det är vare sig näringens, politikens eller allmänhetens roll att göra miljöprövningar. Det har vi självständiga myndigheter som gör i Sverige om det blir aktuellt att bygga farleden. Vi har förtroende för den processen.

En skärgård för alla

Som tydliggjorts av debattörerna har vi en fantastisk och unik skärgård i Stockholm. Denna kan primärt åtnjutas av dem som bor där permanent eller under delar av året och de som kan njuta den genom användande av fritidsbåt. Våra färjerederier ger därutöver miljontals människor tillfälle att ta del av denna unika naturupplevelse.

Kapacitetstaket närmar sig

Svensk Sjöfarts huvudsakliga intressen i farledsfrågan i Stockholms skärgård är främst i Furusundsleden. Det är där trafiken i praktiken går i dag och det är där huvuddelen kommer att gå även om framkomligheten i Horsstensleden skulle förbättras. Trots att vårt primära intresse alltså är i Furusundsleden har vi ändå ett stort intresse i att en investering i Horsstensleden faktiskt fullföljs. Huvudanledningen är, ovanligt nog inom sjöfarten, att vi börjar se att kapacitetstaket i Furusundsleden närmar sig. En funktionell farled till för att ta sig till Sveriges i särklass största stad/region i termer av befolkning och konsumtion ter sig högst rimligt.

Vi ser därutöver flera goda argument för en funktionell Horsstensled:

  • En alternativ farled skulle ge redundans i den osannolika händelsen att Furusundsledens framkomlighet begränsas av någon anledning.
  • En alternativ farled skulle minska risken för incidenter då trängseln minskar i Furusundsleden.
  • En alternativ farled skulle minska miljöpåverkan för sydkommande fartyg som idag måste gå norrut för att sedan åter gå söderut mot Stockholm.

Svensk Sjöfart ställer sig således positiva till en satsning på Horsstensleden och att arbetet med att fortsätta utreder denna inklusive dess miljöprövning fortsätter.

Läs artikeln i Altinget här.

Bild: Viking Line/Tuukka Ervasti.

Publicerad: 2018-04-13