Svensk Sjöfart efterfrågar förändringar i utformningen av omställningsstödet

Regeringen föreslår att det så kallade omställningsstödet förlängs. Stödet kan sökas av företag som har tappat mer än 40 procent av sin omsättning i maj eller över 50 procent i juni och juli. Branschorganisationen Svensk Sjöfart välkomnar förslaget, men menar att dess utformning måste förändras för att flera utsatta och samhällsviktiga rederier ska kunna ta del av stödet.

– Regeringens förslag om en förlängning av omställningsstödet är mycket bra – flera företag inte minst inom passagerarsjöfarten har drabbats mycket hårt när stängda gränser inneburit att det internationella resandet i princip upphört. Däremot ser vi att stödet i dess utformning skulle behöva förändras för att flera svenska rederier ska kunna ta del av stödet fullt ut. Stödet är i dagsläget inte neutralt i förhållande till organisationsform och detta bör förändras för att de ska få rätt effekt och för att inte konkurrensen ska snedvridas mellan olika aktörer. Man bör också förändra vad som definieras som fasta kostnader, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

En ytterligare viktig del som bör förändras i omställningsstödet rör farledsavgifterna.

– I förslaget får vissa tillsynsavgifter inkluderas som fasta kostnader och vi anser att det vore lämpligt att då även inkludera den del av farledsavgiften som är oberoende av antalet passagerare eller den faktiska lasten ombord. Detta då farledsavgift utgår oavsett om fartyget är tomt eller fullt precis som vilken annan offentligrättslig avgift som helst, säger Anders Hermansson.

Coronapandemins påverkan på färjesjöfarten har varit mycket stor, mycket på grund av minskat antal passagerare.

– Svenska rederier och svensk sjöfart har påverkats mycket negativt under corona. Bland annat har antalet passagerare minskat med ca 7,9 miljoner mellan maj-juli. Procentuellt ser vi att det är ett minskat resande med ca 90 procent under april, cirka 80 procent under maj och nu i juli ca 70 procent. Effekterna under månaderna maj, juni och juli får särskilt stor ekonomisk påverkan då resandet under sommarmånaderna är av stor ekonomisk betydelse för rederierna. Om vi vill säkerställa ett samhällskritiskt linjenät till och från Sverige, som transporterar både passagerare och last, är det därför extra viktigt att omställningsstödet är möjligt att söka även för färjerederierna, säger Anders Hermansson.

Läs hela Svensk Sjöfarts remissvar här.

Publicerad: 2020-09-21