Stockholm-Åland-Åbo, viktig i det europeiska transportnätverket

Stockholms landshövding Chris Heister inbjöd den 19 februari till ett frukostmöte med representanter från Tallink Silja, Viking Line, Svensk Sjöfart, Sjöfartsverket, Ålands landskapsregering och Mariehamns stad. 
På bilden syns från vänster: Hans Friberg Tallink Silja, Stockholms landshövding Chris Heister, Dan Roberts Viking Line, Jan Hanses Viking Line, Marcus Risberg Tallink Silja

I samtalet informerades om Stockholm-Åland-Åbo linjens betydelse som en avgörande länk mellan Sverige och Finland. Färjetrafiken mellan Stockholm-Åland-Åbo är en länk i det europeiska transportnätverket och EU har uppmärksammat linjens betydelse och utsett farleden mellan Stockholm och Åbo som en bärande farled i EU:s TEN-T-stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet. EU har även utsett Stockholms Hamnar och Åbo hamn till så kallade core-hamnar i det europeiska transportnätverket.  

Ur samhällets och näringslivets synvinkel bygger trafiken mellan Sverige, Åland och Finland på en 24-timmars turlista där samma fartyg under ett och samma dygn kan utföra en resa i både ostlig och västlig riktning. Varje dag, året runt. Det är bara möjligt med korta hamnuppehåll, tillräckliga fartresurser och optimerade ruttplaner. 

Trafiken på Åbo-linjen är mycket tidskänslig och fartygen har idag en snäv tidtabell. Fartygens tidtabeller är optimerade och anpassade med hänsyn till bland annat fart, fartreglerade farledsavsnitt, mötesplatser i farleden, navigation, farledsavsnitt med fri fart, logistiksystem anpassad till mycket kort tid i hamn, drift, säkerhetsövningar, kapacitet, tekniskt underhåll, arbetsmiljö på bildäcken vid lastning och lossning samt anslutningstrafik och infrastruktur.  

Under samtalet belystes att till synes små förändringar kan få stora konsekvenser på hela logistikkedjan. Förändringar som påverkar möjligheten att bedriva trafik enligt nuvarande 24-timmarskoncept måste bedömas ur ett samhällsekonomiskt-, sjösäkerhets- och miljöperspektiv.

Föreningen Svensk Sjöfart har färjornas betydelse för export och import av gods som ett av våra prioriterade teman i år.

Christina Palmén, Miljö och Säkerhet