Smarta fartyg – senaste nytt från Svensk Sjöfart och FN:s sjöfartsorganisation

Frågan om smarta fartyg diskuteras för tillfälligt flitigt på både nationell och internationell nivå. Inom Svensk Sjöfart ligger fokus bland annat på hur man genom ökad digitalisering och ny teknik kan öka säkerhet och beslutsstöd för besättningen.

– Vi välkomnar att man pratar om smarta fartyg istället för autonoma fartyg då det är mer talande för vad frågan faktiskt handlar om. Vi märker att många ofta kopplar ihop autonom sjöfart med obemannade fartyg – men detta är inte fokus för oss och vi ser att människan kommer fortsätta att vara en central del i framtidens sjöfart. För rederierna är säkerhet och beslutsstöd i fokus kring arbetet med smarta fartyg, säger Christina Palmén, Svensk Sjöfart

På internationell nivå har FN:s sjöfartsorganisation IMO påbörjat arbetet med en regelinventering kopplat till Maritime Autonomous Surface Ships (MASS). Sverige har en viktig roll som ordförande i arbetsgruppen kring MASS på IMO genom Henrik Tunfors som arbetar på Transportstyrelsen. Vid IMO:s sjösäkerhetskommitté (Maritime Safety Committee) möte i början av december fortsatte arbetet i arbetsgruppen. Svensk Sjöfart deltog på plats i London.

– Det är viktigt att IMO visar ledarskap i frågan, och en regelinventering ger oss möjlighet att identifiera både hinder och möjligheter i nuvarande regelverk. Men det är ett digert arbete som ska göras på kort tid. Det är 14 konventioner och därtill hörande koder som ska granskas och analyseras på två år. Men vi tycker att vi tagit fram en bra plan och viktigast – medlemmarna i gruppen är konstruktiva och framåtblickande vilket är en nyckel till framgång, säger Henrik Tunfors, Transportstyrelsen.

-Det är bra att frågan diskuteras på IMO och att man där leder arbetet med regelinventeringen. I arbetsgruppen, som leds av Sverige, deltar ett 50-tal medlemsstater och ett 20-tal organisationer. Vid MSC senaste möte beslutades om ramverk, metod och tidsram för regelinventeringen, säger Christina Palmén, Svensk Sjöfart.

Inom området ökad digitalisering har Svensk Sjöfart också deltagit i en studie som genomförts av RISE om människans roll i säker sjöfart. I studien analyseras människan inverkan på säker drift och framförande av fartygen i Ålandstrafiken.

-Studien visar att människan har en viktig roll i säker hantering av fartyg. Den visar också att många aspekter kommer att påverkas av den nya tekniken; exempelvis regelverk, arbetssätt, roller och kompetens. Vi ser ett behov att föra dialog om framtidens kompetensbehov. Det är också viktigt att vi ser närmare på frågor kring standardisering och regelverk, säger Christina Palmén.

Även den internationella redarföreningen, ICS, har gjort en studie om sjömän och digitalisering.

-Denna studie visar att utvecklingen med ökad digitalisering kommer att vara en sömlös process, men också att det inte kommer att råda brist på jobb för sjöfolk inom överskådlig framtid. Studien visar att det snarare kommer det att innebära att ytterligare arbetstillfällen tillkommer på land och att det kommer finnas ett betydande utbildningsbehov, säger Christina Palmén.

Publicerad: 2018-12-19