Sjöfartsverket föreslår avgiftshöjningar för den hårt drabbade sjöfarten – motverkar nationella mål

Sjöfartsverket föreslår en avgiftshöjning för sjöfartens farleds- och lotsavgifter, något som branschorganisationen Svensk Sjöfart menar är orimligt i tider då coronapandemin drabbat sjöfarten, och speciellt färjesjöfarten, mycket hårt. Myndigheten själv menar i tidigare uttalanden att avgifterna måste höjas då de statliga anslagen är för låga för att kunna bedriva verksamheten utan avgiftshöjningar.

– Att höja avgifterna för sjöfarten anser vi är helt oacceptabelt under rådande omständigheter. Stora delar av sjöfarten har tvingats till varsel, uppsägningar och upplagda fartyg på grund av coronapandemin. Samma utveckling har vi sett inom stora delar av industrin och besöksnäringen och dessa skulle indirekt drabbas av avgiftshöjningar. Vi instämmer i att Sjöfartsverkets anslag är allt för låga i paritet till den för Sverige viktiga verksamhet man bedriver. Vi menar att Sjöfartsverket måste effektivisera och fokusera verksamheten mer samtidigt som regeringen måste höja anslagen kraftfullt. Höjningarna är kontraproduktiva och motverkar de nationella målen samtidigt som de begränsar konkurrensytan mellan väg och sjöfart, vilket Trafikanalys, Trafikverket och VTI påpekat vid tidigare höjningar, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Under 2020 beslutade regeringen att allokera 300 miljoner till Sjöfartsverket på grund av coronapandemin, något som branschorganisationen välkomnat.

– Att regeringen beslutade skjuta till ett ”Coronastöd” till myndigheten under sommaren 2020 var mycket välkommet och helt nödvändigt för att myndighetens ekonomi inte skulle behöva räddas även i det avseendet på bekostnad av svensk industri och besöknärings konkurrenskraft. Vi förutsätter att staten har beredskap för liknande insatser när pandemin inte klingar av i den takt vi alla önskar, säger Rikard Engström.

Sjöfartsverket föreslår en höjning av farledsavgiften med 4 procent för miljöincitamentet. Föreslagen höjning motsvarar 13 gånger den maximalt tillåtna höjningen av farledsavgiften i övrigt som begränsas av konsumentprisindex till 0,3 procent. Under de senaste fyra åren har Sjöfartsverkets höjningar av farleds- och lotsavgifterna sammanlagt uppgått till mer än 300 miljoner kronor och en stor kritik gällande farleds- och lotsavgifterna gäller hur system i sin helhet är utformat, vilket missgynnar de rederier som satsat stort på miljö- och klimatförbättrande åtgärder. En ytterligare kritik gäller miljödifferentieringen i systemet som inte har blivit utbetalad  och inte heller styr mot de mest hållbara alternativen.

– Vi är såklart positiva till att Sjöfartsverket i förslaget vill förstärka miljöincitamenten, däremot är vi frågande till att de först allokerade medlen om 100 miljoner skrevs ner till 80 miljoner för att man sedan enbart betalar ut ca 60 miljoner. Man kan ifrågasätta om detta är en engångsavgift som myndigheten skriver – såsom bonus-malussystem borde medel redan finnas till detta. Dessutom vill vi påpeka att systemet i sin utformning inte möjliggör för miljörabatt på beredskaps- och passageraravgiftsdelar något som vore önskvärt. Det gör att rederier som genomfört stora investeringar för exempelvis eldrift trots det får stora avgiftshöjningar. Vi hoppas därför att vi vid en revidering av avgiftsmodellen blir inbjudna att delta i tidigt skede samt att systemet ska väga in de politiska målsättningarna så att early movers gynnas och marknaden uppmuntras att ta nästa steg i hållbarhetens tecken, säger Rikard Engström.

Läs hela Svensk Sjöfarts remissvar här.

Läs Näringslivets transportråds remissvar: 201113 Remissyttrande Näringslivets Transportråd Sjöfartsverkets föreskrifter farleds- och lotsavgift 2021

Publicerad: 2020-11-11