Sjöfartsverket föreslår anslag till isbrytare

Ett förslag på en nationell transportplan för åren 2022-2033 har tagits fram av Trafikverket. Nu har remisstiden löpt ut och många svar har kommit in. Sjöfartsverket föreslår, liksom Svensk Sjöfart, att staten inom ramen för den nationella infrastrukturplanen bör finansiera fyra nya isbrytare samt drift och underhåll av befintliga och nya isbrytare. Sjöfartsverket varnar bland annat för att för att om inte isbrytningen fungerar riskerar man en stängning av farleder i Bottenviken upp till 130 dagar om året om en hård vinter inträffar.

– Sjöfartsverket menar att sjöfartens roll i det svenska transportsystemet inte avspeglas proportionerligt i inriktningsunderlaget i förhållande till det bidrag som transportslaget kan ge till de transportpolitiska målen och godstransportstrategin. För att nå klimat- och effektivitetsmål behöver avgörande satsningar på inrikes sjöfart göras, investeringar i nya isbrytare bör finansieras genom nationell plan och Sjöfartsverket ska ges möjlighet att ta del av underhållsmedel från planen för att öka konkurrensneutraliteten mellan trafikslagen och överbrygga de strukturella hinder för ett effektivt transportsystem som föreligger, skriver Sjöfartsverket bland annat i remissvaret.

Myndigheten betonar även den stora potential som sjöfarten har i och med att vattenvägen har ledig kapacitet och på så vis kan avlasta de hårt belastade vägarna ytterligare. Sjöfartsverket menar därför att det behövs tydliga satsningar och styrning för att fördela om kostnaderna mellan transportslagen och underlätta överflyttning till sjöfarten. Bland förslagen finns exempelvis ett förslag om en näringslivspott till sjöfarten, något som finns både för väg och järnväg.

– Det är rimligt att näringslivet inom sjöfarten får samma möjlighet till påverkan och satsningar som inom övriga transportslag givet den stora potential och outnyttjade kapacitet som finns inom sjöfarten, skriver Sjöfartsverket bland annat.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att Sjöfartsverkets kommentarer är mycket relevanta och att det är viktigt att anslagen ökar för att bibehålla svensk industris konkurrenskraft.

– Precis som Sjöfartsverket skriver går merparten av den svenska importen och exporten på köl till och från landet. Det bör vara i statens intresse att en stor del av Sverige kan transportera varor året om och inte riskerar att stanna upp. Utan isbrytarfunktion skulle produktionen inte bara upphöra vintertid utan helt och hållet – med stora konsekvenser för svensk basnäring och arbetstillfällen. Precis som staten har ansvaret för väghållningen på land bör man såklart även ansvara för att den viktiga sjöfarten även fungerar under vinterhalvåret. Sjöfartsinvesteringar i den nuvarande planen motsvarar endast 0,8 procent av hela den nationella planen – det visar både hur effektiv och billig sjöfarten är som trafikslag – men visar även hur staten med förhållandevis små medel kan avlasta vägar och säkra basindustrin transporter, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2021-02-01