Sjöfartens lotsning behöver en permanent revideringsgrupp

Efter 40 år har Transportstyrelsen gett ett förslag på att uppdatera sjöfartens lotsningsregler; ett arbete som tagit fyra år att genomföra. Att lotsa ett fartyg rätt är en mycket viktig uppgift som skapar både trygghet och säkerhet i farlederna. Det nya systemet föreslås vara riskbaserade, något som branschorganisationen Svensk Sjöfart välkomnar. Däremot ser branschorganisationen att det finns flera omedelbara justeringar som måste genomföras samt att ett införande av en permanent revideringsgrupp skulle möjliggöra att lotsningen kontinuerligt hänger med i den tekniska utvecklingen.

– Vi välkomnar arbetet, men ser att en permanent revideringsgrupp måste tillkomma för att fortlöpande kunna förbättra den viktiga lotsningen. Detta är ett gemensamt jobb som måste göras och vi föreslår att revideringsgruppen leds av Transportstyrelsen. Om man eftersträvar att arbeta riskbaserat så kräver det att man hela tiden utvärderar och analyserar nuvarande regler. Exempelvis bör gruppen analysera trafikflöden, teknikutveckling samt incidenter och därefter föreslå förändringar gällande hur lotsningen bör genomföras, säger Carl Carlsson, ansvarig för säkerhetsfrågor på Svensk Sjöfart.

Svensk Sjöfart menar att fem akuta justeringar behöver genomföras för att Transportstyrelsens och regeringens mål om ökad överflyttning av transporter från väg till sjöfart ska kunna uppfyllas.

– Förutom tillsättandet av en revideringsgrupp finns det fem justeringar som är akuta att genomföra. Vi är exempelvis helt oförstående till att Transportstyrelsen inte öppnar upp för möjligheten att fartyg skall kunna få stöd av lots på annat sätt än att vederbörande fysiskt är ombord – annat än, som i dagens regelverk, vid dåligt väder. Om Transportstyrelsen ska kunna bidra till överflyttning av transporter från väg till sjöfart är det också viktigt att inlandsfartygen får ett eget regelverk och undantas de föreslagna lotsreglerna, säger Carl Carlsson.

I det nya förslaget föreslås att fartyg över 70 meter omfattas av lotsreglerna.

– Systemet måste gynna de rederier som har investerat i sin besättning, sina säkerhetssystem och teknik ombord på sina fartyg. Det är ju exakt denna typ av sjöfart och fartyg som skall premieras och det måste vara lönsamt för rederier att investera i fartygen. Det är oacceptabelt om konsekvensen blir ökade kostnader när många år utan lots och utan olyckor de facto kan uppvisas. Dispensförfarandet för fartyg mellan 70-90 meter måste justeras innan ikraftträdandet, säger Carl Carlsson.

Läs hela Svensk Sjöfarts remissvar här.

Publicerad: 2020-09-14