RIKSDAGSLEDAMOT FÖRESPRÅKAR BORTTAGANDE AV STÄMPELSKATT FÖR FARTYG

Den kristdemokratiske riksdagsledamoten Hampus Hagman har ställt en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson om sjöfartens stämpelskatt. Länder i vår närhet har ingen motsvarande skatt eftersom man vill att fartyg i så hög utsträckning som möjligt ska välja nationens flagga och därmed bidra till den nationella blå näringen.

Blå Tillväxt, samverkan mellan Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och Svensk Sjöfart, har frågan som en av sina tre prioriteringar. Blå Tillväxt menar att man istället för en skatt kopplad till fartygets pantbrev skulle kunna tänka sig en avgift för utfärdande av pantbrev. Därigenom skulle kostnaden bli mer rimlig i relation till vad som gäller i andra länder, fler fartyg flagga svenskt, totalförsvaret stärkas och svensk sjöfarts och hela den maritima näringens konkurrenskraft öka.

– Det gläder mig mycket att Hampus Hagman lyfter denna fråga. Skatten är i praktiken, sett ur ett intäktsperspektiv, av låg statsfinansiell betydelse och leder över tid till att statens samlade intäkter minskar säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart. Ersätter man skatten med en avgift kommer fler fartyg att flagga svenskt, sannolikt går då också fler in i tonnageskattesystemet, vilket genererar ökade intäkter för staten år efter år. Fler svenska fartyg leder innebär också en större landverksamhet och en ökad verksamhet i hela det svenska maritima klustret.

Här kan du läsa Hagmans skriftliga fråga.