Remissinstanser ger tummen upp för blå skatt

– En fördröjning riskerar att få ödesdigra följder för en av Sveriges basnäringar som redan nu är nere på kritiska volymer, säger Pia Berglund. Det påverkar arbetstillfällen i hela den maritima näringen. Pia Berglund framhåller att den svenska sjöfartsnäringen har stor potential att växa när rederierna kan ges konkurrensmässiga förutsättningar att registrera fartyg under den svenska flaggan igen.

Utredningen har arbetat sedan mitten av 2013 och överlämnades till Finansdepartementet i februari 2015. Per Sjöberger, näringspolitisk direktör, Svensk Sjöfart har medverkat i utredningen och stödjer förslaget att systemet ska gälla från 1 januari 2016. Han pekar på att svenska rederier efter lågkonjunkturen nu har ett omfattande investe­ringsprogram i nya fartyg. Det är av­görande för rederierna att veta vilka spelregler som gäller i framtiden för att dessa invester­ingar ska resultera i arbetstillfällen i Sverige.

Christian Lövgren, chefekonom,‌ Svensk Sjöfart kan konstatera att samtliga remissinstanser tillstyrker förslaget. Bland remissvaren noteras bland annat att:

Trafikverket är positiva till utredningens förslag men kritiska till finansieringsförslaget att finansieringen ska tas från sjöfartsstödet och påpekar, liksom Delegationen för Sjöfartsstöd, att statens utgifter för Sjöfartsstöd har minskat de senaste åren och därmed har den totala utgiftsposten för staten ändå minskat.

Västra Götalandsregionen är mycket positiva och precis som fackförbunden SEKO Sjöfolk, SEKO och LO kritisk till att finansieringen ska tas från Sjöfartsstödet och ”uppmanar regeringen att undersöka andra möjligheter att finansiera ett tonnageskattesystem än att sänka sjöfartsstödet då detta är av stor betydelse för rederier med relativt mycket manskap och många svenska anställda, som t ex färjerederierna”.

Svenskt Näringsliv tillstyrker utredarens förslag, men att de samtidigt vill se en generell sänkning av den svenska bolagsskatten så att det generella företagsklimatet förbättras, men i avsaknad av sådana politiska ambitioner så är Tonnageskatten helt acceptabel i deras ögon. Viktigt är att behålla svenskflaggade fartyg med allt det för med sig i form av FoU och annat.

Transportgruppen skriver i sitt utkast att de ”…välkomnar utredningens förslag till ett svenskt tonnageskattesystem och ser det som angeläget att systemet införs skyndsamt, så att flaggflykten hejdas och utvecklingen för den svenska sjöfarten vänds, med positiva effekter för Sverige, framförallt i form av fler jobb och ökad tillväxt”.

Tillväxtverket är helt på det klara med att tonnageskatten är nödvändig för att vi ska ha en svenskflaggad handelsflotta med allt vad det innebär i form av FoU och klusterverksamhet.

Chalmers säger bland annat att tonnageskatten kommer att skapa fler arbetstillfällen inom hela den maritima näringen samt bidra till svensk ekonomisk tillväxt. Förslaget framstår även som en klimatsmart infrastruktursatsning. Institutionens uppfattning är att den föreslagna reduceringen av sjöfartsstödet inte är nödvändig. Uppfattningen är vidare att en förändring av sjöfartsstödet skulle motverka utredningens syfte till införandet av tonnageskatt samt riskerar att äventyra tillhandahållandet av praktikplatser ombord.

Transportgruppen välkomnar utredningens förslag till ett svenskt tonnageskattesystem och ser det som angeläget att systemet införs skyndsamt, så att flaggflykten hejdas och utvecklingen för den svenska sjöfarten vänds, med positiva effekter för Sverige, framförallt i form av fler jobb och ökad tillväxt. ‌