Regeringens maritima strategi för diskussion

Sjöfartsforum bjöd in till en diskussion om regeringens maritima strategi, del två, den 18 januari ombord på S/S Stockholm i Stockholm. Ted Bågfeldt, Linnéuniversitetet, Anders Hermansson, Näringsdepartementet och Åsa Burman, Lighthouse hade slutit upp tillsammans med ytterligare cirka 60 medverkande.

Anders Hermansson redogjorde för regeringens pågående arbete med den maritima strategin. Han pekade på att en samordning för det maritima arbetet pågår över olika departement för att utveckla och stimulera de maritima näringarna. Business Sweden har bland annat fått i uppdrag att undersöka hur Sverige ska kunna samarbeta tillsammans med andra länder. Den maritima turismen är en del i tillväxtstrategin. Natur och kulturupplevelser ska inkluderas varför även Havs- och vattenmyndigheten kommer att bli involverad i det arbetet tillsammans med Tillväxtverket.

Tord Dale, Norskt Maritimt Forum var inbjuden för att tala om hur Norge arbetar med sin maritima strategi. Tord Dale lyfte fram norsk sjöfartsindustris styrkor, bland annat byggs avancerade fartyg i Norge, då de verkligt kvalificerade skeppsbyggarna som krävs, finns inom landet. Han spådde även att år 2020 kommer att bli havets decennium. Havet har stora möjligheter att bli vårt nästa tillväxtområde. Den teknologi som vill göra sjöfarten effektiv kommer också att ha framtiden för sig; över 90 procent av transporterna sker ju till sjöss…