Regeringen vill se ökad kust- och inlandssjöfart

Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att analysera möjligheten att öka andelen kust- och inlandssjöfart i Sverig

-Vi är mycket positiva till att regeringen gör en översyn, säger Tryggve Ahlman, sjösäkerhetsexpert, Svensk Sjöfart.

-Idag sker ingen utveckling av IVV- sjöfarten i våra svenska inre vatten, vilket i hög grad beror på begränsande tekniska och operativa regelverk. Från branschens sida vill vi att dagens svenska tekniska sär- och tilläggsregler blir färre samt att IVV området väsentligt utvidgas. Dessa regler utgör idag ett hinder.

Sedan över ett år tillbaka är inlandssjöfart tillåten på Vänern via Göta älv ner till Göteborg samt på Mälaren ut till Stockholm respektive Södertälje kanal. På den Europeiska kontinenten är inlandssjöfart ett vanligt godstransportmedel. Dock finns ännu ingen etablerad inlandssjöfart i Sverige.

– Att främja kustsjöfarten och utveckla en svensk modell för inlandssjöfart är en del av regeringens politik för att stärka sjöfarten. En ökad andel gods med sjöfart kan avlasta både väg och järnväg och bidra till regeringens arbete för hållbara transporter och fler jobb, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Farvattnets våghöjd styr reglerna för IVV trafiken. Den i sin tur anger vilken fartygskonstruktion som krävs. Svenska farvatten är indelade i fyra våghöjdszoner som därmed ställer krav på fyra olika fartygstyper.

-I syfte att kunna utvidga det svenska IVV området genomförde  SMHI under år 2015 nya våghöjdsmätningar som visar att nya och viktiga farleder och hamnar nu kan klassificeras som IVV områden , säger Tryggve Ahlman.