Regeringen fokuserar på hållbara transporter

Regeringen presenterade idag en godsproposition med flera förslag som påverkar sjöfarten. Branschorganisationen Svensk Sjöfart är mycket positiv till att propositionen uppmärksammar effektiva och hållbara godstransporter som en förutsättning för landets konkurrenskraft och välstånd.

Rikard Engström, vice vd Svensk Sjöfart konstaterar att godspropositionen har störst fokus på tyngre lastbilar, vilket föreningen ser positivt på, då alla trafikslag behöver utvecklas för att svara upp mot en hållbar framtid.

– Sjöfarten är ett av våra mest klimatsmarta transportalternativ med stor potential att växa, säger Rikard Engström och välkomnar att propositionens förslag utgår från det regeringsuppdrag avseende inlands-, kust- och närsjöfart som Sjöfartsverket och Trafikverket nyligen redovisat. Han föreslår att ett införande av ett eco-bonussystem, som framgångsrikt praktiserats i andra länder inom Europa, skulle kunna bidra till att realisera ett ökat nyttjande av sjöfarten.

Rikard Engström anser dock att det är bekymmersamt att ett av sjöfartens största tillväxthinder, farledsavgifterna, inte har uppmärksammats. Hans förhoppning är att farledsavgifterna ses över; företrädare för sjöfartsbranschen, transportköpare, politiker och till och med de statliga verken uppmärksammar att den planerade farledsavgiftsmodellen kommer att vara direkt miljöfarlig.

– En ny avgiftsmodell måste motivera till miljöeffektiva lösningar, säger Rikard Engström och pekar på att sjöfartens miljöprestanda har blivit avsevärt bättre under senare år tack vare regelverk, teknisk utveckling, förändrande beteenden och inte minst alternativa drivmedel. Svensk sjöfart är en internationellt drivande i hållbar sjöfart och Sverige har idag några av världens mest innovativa och gröna fartyg, det borde premieras mer tydligt från våra politiker.