Rederierna i Finland vill inte se höjda avgifter i Sverige

Flera organisationer har uttryckt sig kritiska till Sjöfartsverkets förslag om höjda farleds- och lotsavgifter för sjöfarten från och med 2022. Bland annat Rederierna i Finland ber Sjöfartsverket att ompröva sitt beslut.

– Rederierna i Finland rf ber om att Sjöfartsverket omprövar sina förslag och inte beslutar om förhöjda farleds-och lotsavgifter för år 2022. Sverige och Finland har ett stort handelsutbyte sinsemellan. Sjötransporternas andel av handelsutbytet mellan Sverige och Finland uppgår till 80 % vad gäller exporten och över 90 % vad gäller importen. Sjötransporterna mellan Sverige och Finland är sålunda av central betydelse för våra ekonomier. Sjötransporterna bildar broar mellan Sverige och Finland. De är även det miljömässigt effektivaste sättet att transoptera varor och människor mellan Sverige och Finland. Vägtransporterna mellan norra Finland och norra Sverige är inte ett bärkraftigt alternativ, skriver Rederierna i Finland bland annat.

– Av de offentliga pålagorna för sjötransporterna är farledsavgifterna och lotsavgifterna av central betydelsebåde i Sverige och Finland. I Finland har statsmakten därför halverat farledsavgifterna sedan år 2015 och den finska regeringen har beslutat, att halveringen av farledsavgifterna fortbestår fram till år 2024. Målsättningen för halveringen av farledsavgifterna har varit och är att minska kostnaderna inom näringslivet för att stärka Finlands internationella konkurrenskraft. Beslutet att förlängahalveringen av farledsavgifterna för åren 2021, 2022 och 2023 utgör en del av de åtgärder som Finland vidtagit för möta de ekonomiska utmaningar som utrikeshandeln och handelssjöfarten ställts inför på grund av covid-19-pandemin, skriver Rederierna i Finland.

– Vi utgår från att Sjöfartsverket lyssnar på de remissyttranden som inkommit och där merparten är kritiska till förslaget om höjda avgifter. Därtill förutsätter vi att Sjöfartsverket agerar efter de ändrade förutsättningar som regeringens budget ger där Sjöfartsverket fått ökade medel. Att inte höja avgifterna skulle visa på att man tar både det samhälls- och sjöfartsansvar som krävs för att stärka sjöfartens konkurrenskraft, säger Rikard Engström.

Läs hela Rederierna i Finlands remissvar här: Sjöfartsverket

Publicerad: 2021-10-27