Ny rapport om coronapandemins effekter på sjöfarten

En ny rapport från branschorganisationen Svensk Sjöfart visar att sjöfarten drabbats mycket hårt av coronapandemin och att få rederier spår en förändring inom en snar framtid.

Handelssjöfarten transporterar ett vanligt år närmre 90 procent av alla varor till och från Sverige, 30 miljoner passagerare per år till och från svenska hamnar och sjöfarten sysselsätter i Sverige cirka 10 000 personer direkt – sjöfarten är också nödvändig för svensk besöksnäring och industrins konkurrenskraft. Dessutom omsätter den maritima näringen varje år ca 160 miljarder kronor och står för ungefär 2,2 procent av den totala nettoomsättningen i Sveriges näringsliv. Sjöfarten, liksom flera andra delar i klustret, har dock påverkats kraftigt av de restriktioner som coronapandemin medfört.

I Svensk Sjöfarts nya rapport om coronapandemins effekter på sjöfarten menar samtliga färjerederier att man tvingats minska personal under 2020. Ca 65 procent av de rederier som besvarat undersökningen har minskat sin omsättning, en utveckling som rederierna även bedömer kommer att fortsätta under 2021. Tre rederier bedömer till och med att de kommer att få en minskning mellan 60-70 procent 2021 jämfört med 2020. En stor anledning till den svåra situationen är det minskadeantalet passagerare och enligt siffror från Trafikanalys har antalet passagerare till svenska hamnar minskat med -73,6 procent april-juni 2020 jämfört med samma period 2019 samt en minskning med -53 procent juli-september 2020 jämfört med 2019.

– Den svenska sjöfartssektorn har drabbats hårt av coronapandemin. Den globala sjöfartssektorn transporterar 90 procent av all import och export till och från Sverige och det är nödvändigt att sjöfarten fungerar. Färjerederierna, som transporterar både gods och passagerare, har påverkats mycket av det faktum att passagerarantalet har minskat drastiskt. När intäkterna från passagerardelen försvinner leder det till en förlustverksamhet och ekonomiskt blödande verksamheter, säger Rikard Engström, VD på Svensk Sjöfart.

Rapporten visar att svenska rederiers förväntningar på det nya året är blygsamma. En stor andel tror på en minskning av passagerare, anställda och frakt. Rederierna bedömer även att de kommer att behöva minska antalet anställda under 2021 med upp till 50 procent.

– Att rederierna förväntar sig en fortsatt nedgång är inte förvånande med tanke på den påverkan coronapandemin haft. Siffrorna visar att det är av stor vikt att både akuta och långsiktiga insatser görs, såsom korttidspermitteringsstöd och omställningsstöd, men även att förändringar av de långsiktiga villkoren, gällande exempelvis tonnageskatten och villkoren för att anställa personal. Framförallt färjesjöfarten har drabbats av, och fortsätter att drabbas, av de restriktioner och rekommendationer som finns i samhället och det är viktigt att regeringen och myndigheter skapar förutsättningar för en hållbar återstart för sjöfarten, säger Rikard Engström.

Om undersökningen

En enkät skickades ut till samtliga medlemsrederier och besvarades anonymt av 25 medlemsrederier. Av de som besvarade enkäten ansåg 11 respondenter att de tillhör färje-roro-segmentet, 10 stycken inom tank- och bulk samt 4 rederier inom specialsjöfart.

Läs hela rapporten här: 210125 Hur står det till med sjöfarten – coronapandemins effekter på sjöfarten

Publicerad: 2021-01-25