Ny rapport om sjöfartens omställning till fossilfrihet

Energimyndigheten fick under 2016 ett regeringsuppdrag att samordna omställningen till fossilfri transportsektor, med stöd av Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket. Inom uppdraget har en myndighetsgemensam strategisk plan för omställningen tagits fram. Myndigheterna har nu släppt ytterligare en rapport, denna gång mer specificerad på sjöfartens omställning till fossilfrihet.

En viktig utgångspunkt för den strategiska planen var det betänkande om en klimat-och luftvårdsstrategi för Sverige som Miljömålsberedningen presenterade sommaren 2016. Där föreslogs ett övergripande mål att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045, för att sedan uppnå negativa utsläpp. Vad gäller sjöfarten gjordes bedömningen att såväl inrikes som utrikes sjöfart ska bära kostnaderna för sina utsläpp och klimatpåverkan. För inrikes transporter, däribland sjöfart, föreslogs ett sektorsmål där växthusgasutsläppen ska minska med minst 70 procent mellan 2010 och 2030. Dessa målsättningar ingår även i regeringens proposition om ett klimatpolitiskt ramverk, som lades fram under våren 2017.

Föreningen Svensk Sjöfart, liksom ZVT och Lighthouse, har bidragit till rapporten genom samtal med berörda myndigheter, inspel och deltagande i workshops.

– Vi välkomnar rapportens slutsatser och förslag på åtgärder samt är tacksamma att myndigheterna på ett utomordentligt sätt mottagit våra ståndpunkter och i flera fall delat våra uppfattningar om vad som krävs för att sjöfarten ska kunna bli fossilfri, säger Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart.

För att sjöfarten ska kunna bli fossilfri menar rapporten att samhället behöver bli mer transporteffektivt, fartygen bli mer energieffektiva och förnybara drivmedel behöver användas på bred front. Det kommer att krävas såväl strukturella, operationella och tekniska åtgärder i kombination med att förnybara drivmedel utvecklas och anpassas för olika segment och marknader inom sjöfarten.

Rapporten föreslår 14 förslag på åtgärder för sjöfartens omställning till fossilfrihet, samtliga riktade mot Regeringen, myndigheter och statliga forskningsfinansiärer. Bland annat föreslås att olika former av investeringsstöd till sjöfartsnäringen utredas enligt rapporten. Det bör även utredas möjlig­heter att skapa en koldioxidfond och utformningen av hamnavgifterna bör vara sådana att de styr mot minskad klimatpåverkan.

En sammanställning av de föreslagna åtgärderna återfinns i rapportens bilaga A på sida 57.

Läs rapporten här.