Nu ska sjöfarten rapportera farliga och skadliga ämnen

År 2010 beslutade FN:s sjöfartsorganisation IMO om en ny konvention för skadliga och farliga ämnen (HNS-konventionen). Inom det kommande året beräknas ett tillräckligt antal stater, med en tillräckligt stor andel av transporterna ha anslutit sig till konventionen, varvid HNS Konventionen kommer att träda i kraft inom 18 månader. Sverige förbereder nu ett ikraftträdande av konventionen och en möjlig anslutning till konventionen. Ett första steg i detta arbete är att staterna på motsvarande sätt som finns för transporter av olja ska rapportera mängden transporterade produkter. Detta innebär nya rutiner för företag inom kemikalieindustrin som ska svara för rapporteringen. Syftet med HNS-konventionen är precis som för de internationella oljeskadekonventionerna att skapa ett fungerande system för ersättning i samband med olyckor vid sjötransport av kemikalier. Detta sker genom upprättandet av en internationell fond som finansieras av dem som tar emot farliga och skadliga ämnen efter sjötransport. Enligt konventionen ska man även rapportera de skadliga och farliga ämnen som tagits emot och den första rapporteringen sker senast den 1 september 2020.

– Svensk Sjöfart är positiva till att ett nytt regelverk träder ikraft och vi välkomnar att regeringen arbetar med de åtgärder som krävs för att Sverige ska kunna följa det internationella regelverket. Vi har länge påpekat att det är viktigt att få på plats det internationella regelverk för farliga och skadliga ämnen. För sjötransporter av oljeprodukter finns sedan tidigare en internationell fond som kan komplettera försäkringar vid en större olycka och i och med det nya regelverket omfattas även sjötransporter av kemikalier av ett motsvarande system. Sverige har för denna rapportering valt samma metod som för oljeprodukter där det hela bygger på en frivillig rapportering. Det är en enkel och bra modell regeringen har valt, nu är det viktigt att alla som behöver rapportera gör detta så att systemet kan komma på plats, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2020-06-01